941 8 10 11 1 2 7 8 10 600 350 15 700 50 350 700 40 1 ,100 ,350 .900 ,500 ,750 .200 900 750 60 II II (I II II II II Bijlage tot het verslag der handelingen v.d.gem.raad v.Leeuwarden,1941. - 11 Bijlage tot het verslag der handelingen v.d.gem.raad v.Leeuwarden 1 Bijlage III. 23 E 1 E 2 E 3 E 4 E P E 6 E 7 E 8 1 2 3 4 5 6 7 9 12 13 14 15 16 3 4 5 6 Specificatie huren en pachten, onderhoudskosten en -lasten, Omschrijving der groepen Voor bouwterrein "bestemde gronden 2e Kanaalpand Woordzijde 2e Kanaalpand Zuidzijde Aan den weg Achter de Hoven In de Schrans Aan den Groningerstraatweg Aan den Harlingerstraatweg Aan den Sneekertrekweg Ten Zuiden van het Cambuursterpad Tusschen Camb.pad en Gron.str.weg Diverse perceelen 1e Kanaalpand Ten Oosten van de Leliestraat Aan den Mr.P.J.Troelstraweg Diverse verspreide perceelen T/o.Weg n.Cambuur t.Z.Kalverdijkj Landen Cambuur t .N .Kalverdijkje Gronden aan den Lekkumerweg BAT E Hoofdstuk I Hoofd- Huren en pachten Totaal Cultuurgronden Zathe en landen Magere Weide Zathe en landen Wijlaarderburen Landen Cambuur t.N.Kal verdijkje Weiland tusschen Ouddeel Kalven! Tusschen Poppeweg Kalverdijkje Tusschen Tijnje en Achter de Hoven Aan den Harlingerstraatweg Aan de Dokkumer Ee Aan deel "Groot Humalda" (buiten het Vliegveld) Totaal Erfpachtsgronden Aan het Kieuwe Kanaal Ten Zuiden spoorw.,n.Groningen T.Troelstraw.& spoorl.Leeuw?- Harl. Tusschen Dokk.Ee Gron.straatweg Tusschen Gron.straatweg en Vliet Diverse verspreide perceelen Aan don Hollanderdijk Tusschen Trcelstraweg en Dokk.Ee Totaal 250 920 ,050 900 500 f. 6.425 2 2 2 2 5 875 f 19, 325 Onderh. techn, d. kosten desk. f x 215 40 20 35 35 150 10 10 25 10 15 50 150 100 60 925 f x 280 x 290 x 80 100 x 220 x 240 20 20 f 1 .310 13.400 8.325 02.000 11.200 75.200 850 1 .450 4.025 f jf 216.450]—I f, x Voor onderhoud boederijen, zie bijlage II» /inclusief afschrijving op bemalingsinstallatie, verminderd met ontvangen bemalingskosten. - 12 - administratiekosten, renten e.d., benevens verlies en winst. VERLIES en WIHST Hfdst.III Gr.str watersch. Admini- lasten,in- stratie- cl.netto kosten kosten I Winst Totaal Rente en diasagio

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 168