Irjla, folg no. 1. tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad, van Leeuwarden,19 Baten, Hoofdstuk I, Gewone dienst. Omschrijving der haten van het ELECT RICITEITBE DKLJF Ontvangen bedrag in 1939 Geraamd bedrag voor: 1940 1941 BEGROOTING VAN BATEN EN LASTEN. EN KAPI TAALSINKOMSTEN en -UITGAVEN VOOR 19 4 1 VAN HET ELECT RIC ITE ITBE DRUP. Gewone dienst. BATEN. Hoofdstuk"!. Ontvangsten wegens te leveren electri citeit en te bewijzen diensten, zoo aan de gemeente en hare instellingen, als aan particulieren. Electriciteit Als gevolg van den sinds 10 Mei 1940, ingetreden oorlogstoestand, dé daarop gevolgde Duitsche bezetting en de daar mede gepaard gaande verduisteringsmaat regelen enz., is over de maanden Juni en Juli 1940 een teruggang van het totale electriciteitverbruik te con- stateeren van circa 9,5 vergeleken bij dat over dezelfde periode in 1939- De afname volgens enkel- en piektarief verminderde met respectievelijk 21 en 24 Het totale verbruik volgens de ruim tetarieven bleef ongeveer gelijk, het geen een gevolg is van de stijging van het aantal afnemers volgens deze tarieven. Aan nachtstroom werd ca. 8 minder afgenomen. Het dubbeltarief liep circa 5 terug, terwijl aan grootverbruikers 3 minder werden afgeleverd. Aangezien de straatverlichting is uitgeschakeld, is het stroomverbruik daarvan vervallen, terwijl dat voor tijdelijke aansluitingen als gevolg van het niet doorgaan der kermis tot 50 is gereduceerd. Op grond van het vorenstaande wordt het electriciteitverbruik voor 1941, onder alle voorbehoud, geraamd als volgti a. Enkeltarief, w.o. gemeentegebouwen zijn begrepen, 75 v.h. verbruik in 1939 ad 1250340 kWh ca. 937800 b. Piektarief75 van idem ad 134208b kWh 1006600 c. Ruimtetarieven: Enkel, 100 van idem 35000 Dubbel,100 van idem 97300 d. Nachtstroomtarief 90 van hot verbruik in 1939 ad 40524- kWh 36500 858425,87 822250,52 712280^64 Transporteeren: kWh 2113200 838425,87 822250,52 712280,64 i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 169