INKOMSTEN, HOOFDSTUK V, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK V, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. HOOFDSTUK V. Volkshuisvesting. Renten en aflossing van voorschotten verleend in het belang van de verbetering der volkshuisvesting Bijdragen van het Rijk krachtens art. 56, derde lid, der Woningwet Ontvangsten van woningbouwverenigingen, het Wo ningbedrijf en het Grondbedrijf, wegens storting in het fonds voor huurverlaging Terugontvangst van kosten wegens verificatie van kas en boeken van woningbouwverenigingen Ontvangsten van Woningbouwverenigingen en het Woningbedrijf, wegens te reserveeren annuïteiten van een met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds gesloten leening ten behoeve van den Woningbouw Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk V 30 152.507,38 82.199,56 11.864,37 131,25 16.394,44 263.097,— 299.494,32 148.349,62 47.202,63 8.959,83 175,- 24.857,31 229.544,39 259.908,38 thans voorgedragen. 151.173,35 47.202,63 8.959,83 175,- 207.510,81 238.510,07 3 a 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. HOOFDSTUK V. Volkshuisvesting. Overige rente van geldleeningen ten laste van Hoofd stuk V komende Overige aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofd stuk V komende Annuïteiten aan het Rijk verschuldigd ter zake van ontvangen voorschotten in het belang van de verbetering der volkshuisvesting Overige annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk V komende Bijdragen ter tegemoetkoming in de betaling van rente en aflossing van door de gemeente verleende voorschotten in het belang van de verbetering der volkshuisvesting Uitkeeringen uit het fonds voor huurverlaging Kosten van het lidmaatschap van het Nederlandsch instituut voor volkshuisvesting en stedebouw Kosten van het lidmaatschap van den Frieschen Bouw- kring Kosten van de bouwpolitie Kosten van de woningbeurs Bijdrage aan Hoofdstuk V van den kapitaaldienst, ter reserveering van het verschil tusschen de te ontvangen en de verschuldigde annuïteit ter zake van de „Pensioen- fondsleening" Kosten van verificatie van kas en boeken van woning- bouwvereenigingen Bijdrage in de kosten van voorbereiding van een streek plan voor de streek LeeuwardenHarlingen Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk V 31 I.950,99 3.638,97 94.259,14 58.725,30 100.251,48 II.864.37 25,- 8,50 11.704,01 16.394,44 131,25 540,87 299.494,32 263.097,— 36.397,32 1.851,27 3.638,97 94.259,14 54.090,48 58.195,88 8.959,83 100,— 8,50 13.762,— 10,- 24.857,31 175,- 259.908.38 229.544.39 30.363,99 1.750,53 3.638,97 94.259,14 54.090,48 58.595,88 8.959.83 100,— 8,50 14.098,— 10,- 2.823,74 175,- 238.510,07 207.510,81 30.999,26

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 16