10. 11 12. 13. 15. 16, 15. 2000,— 5343,94 3,12 271,12 71,75 8071,27 350,— 25, 7669,20 7706,70 1940 99085,83 59012/99 1240248,95 99561,29 77521,03 h-2,83- 41031 XI ^3 'iü t.'flp -4957902 ,"46- Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19 Baten, Hoofdstuk III, gewone dienst. Volg no. 13- 14. Omschrijving der baten van het Elect riciteitbedrijf Transport Een uitkeering van de Gemeente aan het bedrijf, ten bedrage van het zuiver ver lies, voorzoover dit verlies niet uit het reservefonds wordt bestreden Het bedrijf levert winst op. Revenuen van het Reservefonds Het reservefonds ad 100000, is bij het Centraal Kasbeheer belegd, waarvoor een rente wordt vergoed van 2 2000, Uitkeering uit het reservefonds, tot dekking van geleden verliezen Er zijn geen verliezen aan te zuiveren. Verhaal van bijdragen voor eigen-en weduwen-en weezenpensioen f Verhaal van premiën ingevolge de Ziektewet Evenals in 1940 wordt hiervoor 25,geraamd. Uitkeeringen door de Rijksverzekerings bank van rente bij ongevallen Aangezien omtrent ontvangsten uit dezen hoofde niets met zekerheid is te zeggen, wordt deze post voor memo rie uitgetrokken. Uitkeeringen ingevolge de Ziektewet Ook deze post moet voor memorie worden uitgetrokken. Ontvangst van in vorige jaren afge schreven dubieuze vorderingen en Zie toelichting bij volgno's 14 Totaal van het lilde hoofdstuk Ontvangen bedrag in 1939 381,34 nihil nihil nihil Geraamd bedrag voor: 1940 nihil 2000,— nihil 5294,20 memorie memorie memorie 194f^ 380,- nihil 2000,- nihil L,e tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden,19 - Inkomsten, Hoofdstuk I, Kapitaaldienst Omschrijving der inkomsten van het Elect riciteitbedrijf KAPITAALDIEN ST. INKOMSTEN. Hoofdstuk I. I j- fyoordeelig saldo 1:9 40 Deze post wordt voor memorie uit- jgetrokkén. |ln rekening-courant opgenomen gelden Krachtens art. 8 der verordening stort de kassier zijn kas, voor zoover zij een door Burgemeester en Wethouders ivast te stellen bedrag overtreft, bij een daartoe door dat College aangewe zen bankier, terwijl volgens art. 9 het noodige kasgeld bij dezen wordt opgenomen, (vergelijk volgno. 58). 5301 7- lp. ilelden door de gemeente te verstrekken jten behoeve van de verbetering en luitbreiding van het bedrijf Deze post wordt voor memorie uit getrokken. Een ontvangst uit de exploitatie ten 'laste van den gewonen dienst ten bedrage van de afschrijvingen Zie volgno's 42 en 54. 19-(Uitkeering van de gemeente van de iwinst ten behoeve van het stroomprijs- verlagings-en vernieuwingsfonds De winst zal vermoedelijk beneden 250000,- blijven. Zie volgno. 45, zoodat geen uitkeering ten behoeve van het Stroomprijsverlagings-en ver nieuwingsfonds' zal plaats vinden. Zie ook volgno. 59- Ontvangen bedrag in 1959 25,- memorie memorie memorie 45488,21 981508,96 Geraamd bedrag voor: 725OOO,— nihil fl5~iNadeelig saldo 1941 j Totaal van het Iste hoofdstuk 57354,96 memorie 104715,45 15184,58 W memorie 98OOOO,— memorie memorie ,/.3éj.vn. 'I 92241 904 HH-67^-74-,-4£- Totaal van afdeeling I 11 it ts 1 11 11 11 j 11 11 11 JJ Y E R Z A M E L I N G hoofdstuk I 721270,64 II III I Totaal -Ut8?974,t2~

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 171