9378,25 26540,25 951', 50 25608,75 25605,59 2000 2125,— 25605,59 676,39 25498,75 25608,75 25498,75 23365,— 25608,75 23765,— 15057,50 Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden Lasten, Hoofdstuk I en'II, Gewone dienst. Volg no Omschrijving der lasten van het Elect riciteitbedrijf Uitgegeven bedrag in 1939 Geraamd bedrag voor 1940 1941 20. 21 Gewone dienst. LASTEN. Hoofdstukl. Aankoop van grondstoffen. Aankoop van electriciteit Bij de berekening van de ontvangsten voor geleverde electriciteit is onder ■volgno. 1 aangenomen dat het totale electriciteitverbruik zal bedragen IO8569OO kWh. De verliezen worden ge raamd op 7,5 Totaal zullen dus vermoedelijk van het. Provinciaal Electriciteitsbedrijf wor den betrokken: 100/92,5 x IO8569OO kWh is rond 11737000 kWh. De hoogste belasting, zoowel in als buiten spertijd, wordt geraamd op 3500 kW. Volgens de loopende overeenkomst met de Provincie Friesland, laatstelijk ge wijzigd in 1940, zal aan het Provinci aal Electriciteitsbedrijf moeten worden betaald: a. voor de geraamde hoogste belasting: 1650 kW a 48,- 79200,- 1850 40,- 74000,- 3500 kW. I532OO,— b. 11737000 kWh, v/aarvan: 5000000 a 1-| ct./ 75000,- 6737000 a 1 ct. 67370,- 142370,— c. toeslag op grond van de kolenclausulegerekend naar een kolenprijs van 14,- per ton franco bergplaats centrale, 11737000 x 0,288 ct. 33802,56 329372,56 Totaal van het Iste hoofdstuk Hoofdstuk II. Bezoldigingen en loonen. Jaarwedden van het personeel Betreft de jaarwedden van: Directeur 1917, Boekhouder 1800, Opzichter 2970, Chef-monteur 2250, Adjunct-commies 2475, 1 1e-klerk-magazijnmeester 2160, 1 2e-klerk 1890,— 1 3e-klerk 1530,— 346908,54 368690,— 329372, 346908,54 36869O,— 329372, 25605,59 25498,75 256O8, Transporteeren 16992, 25605,59 25498,75 256O8 r- tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden,19 Lasten, Hoofdstuk II en III, gewone dienst Omschrijving der lasten van het Electriciteitbedrijf Transport 16992, IVerhooging jaarwedde 3e-klerk -'n verband met bevordering I tot 2e-klerk vergoeding voor overuren bijdrage kantoorpersoneel gasfabriek Uitgegeven bedrag 1939 xn ÏT 90,- 80,— Terug te betalen door de" gasfabriek Arbeidsloonen, ziekte-en verlofgelden Het totaal der arbeidsloonen, ten laste komende van den gewonen dienst en 'uitgetrokken tot-een bedrag van 28354,72, is over de verschillende posten van uitgaaf verdeeld. Een speci ficatie van bovengenoemd bedrag is als bijlage I achter in deze begrooting op genomen De uitgaven op dit volgno. bedroegen in 1939 30066,57, terwijl voor 1940 30047,08 is geraamd. Totaal van het Ilde hoofdstuk Hoofdstuk III. Hosten van gewoon onderhoud. Onderhoud van gebouwen Deze post wordt geraamd als volgt: Onderhoud': Materialen: Loonen: Totaal: magazgeb'. 100, 100, 200 transform. gebouwtjes 100, 100200 200,— 200,— 400,— Evenals in 1940, is voor dezen post 400,- geraamd. 4 Onderhoud van kabelnet, gereedschappen enz. Deze post kan gesplitst worden in: ^Materialen/ Onderhoud a'. kabelnet 125, b.transform, stations 445, c.transform.11 3070, d.huisaansl75 e'.gereedsch. 455, f'.meubilair 65, 'g. instrumenten 32,50 jh.leidingnet 60, ji.openb.verl. mem. j.meters en schakelkl. 445, ks chake 1 inr45 l.huistelefins 1)15 m. kant. mach. j 100, 4932,50 Loonen 1800,— 200,— 4300,— 50,— 75 50,— mem. 1200,— 50 Totaal: 2245,— 327O,— 4375,— 505,— 65,-- 107,50 110,— memorie 1645,— 45,- 65,— 100,- 9725,— '14657,50 Transporteeren 27766,46 Geraamd bedrag voor 1940 1941 400,— 28442,85 400,— 14657,50

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 172