25. 26, 27. 100,— 23765,— 23765,— 100,— 51. 52. 53. 2362,- 35. 36. 1870,08 1995, 26920,16 1365,- 1895,— 100,— 100,— 485,— 5600,- Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad' van Leeuwarden r. Lasten, Hoofdstuk III, IV en V, gewone dienst. Volg; no.l Omschrijving der lasten van het Electricitoithedrijf Transport f De voor materialen uitgetrokken Bedragen j zijn geraamd naar het gemiddelde der wer kelijke uitgaven in 1938 en 1939, ver- I hoogd met 25 Totaal van het lilde hoofdstuk. Hoofdstuk IV. Huur van gebouwen, terreinen enz. Uitgegeven bedrag in 1939 Huur van de benoodigde ruimte voor de schakelcellen enz. aan de Centrale Volgens art. 2 van de overeenkomst betreffende de stroomlevering door de Provincie aan de Gemeente Leeuwarden, stelt de Provincie aan de Gemeente de benoodigde ruimte voor de opstel- ling der schakelcellen enz. be- 28, i schikking tegen een vergoeding van 100,- per jaar. Huur kantoorgebouw enz. Ingevolge besluit van Burgemeester en Wethouders van 4 April 1927 is de huur voor lokalen, in gebruik bij het Gem.Electr.bedrijf bepaald op 500,- per jaar. Tevens wordt 350,- betaald voor huur van de voormalige herberg "de Bleek" en 500,- voor huur van de transformatorenloods Huur van terreinen Volgens het voornoemde besluit zal door de gasfabriek jaarlijks 480, voor huur van terreinen in rekening worden gebracht. Huur van meetaggregaten aan de Centrale Volgens overeenkomst met het Provin ciaal Electriciteitsbedrijf wordt voor huur enz. van 4 meetaggregaten maande lijks 9,- psï" apparaat in rekening ge bracht 29. Totaal van het IVde hoofdstuk Hoofdstuk V. Kantoor-en administratiekosten. Bureaubehoeften Deze post kan gesplitst worden in: a. bureaubehoeften 1925,- b. zegels, porti en advertentie- kosten 75,- c. telefoon en telegrammen 240- 2240,- De raming der bureaubehoeften houdt ver- Transportee ren 28442,85 28442,85 1350',— 480,— 432,— 2362,— 1804,78 1804-, 78 tl „q -tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19 c Lasten, Hoofdstuk V, VI en VII, gewone dienst. Geraamd bedrag voor: 194^ 1940 1350,— 480,— 432,- 2362,— 15057,9 15057,5! 1895,— 100,-. 1350,- Omschrijving der lasten van het Elect riciteitbedrijf Uitgegeven bedrag in 1939 0. 34. 480,- Transport tand met de werkelijke uitgaven in 1938 en 1939, verhoogd met 25 terwijl 50,- extra is uitgetrokken voor carbonpapier in verband met de inge bruikneming van een boekhoudmachine. Reis-en verblijfkosten Evenals in 1940 wordt hiervoor 100,- geraamd. Totaal van het Vde hoofdstuk Hoofdstuk VI. Kosten ter zake van pensionneering en verzekering van het personeel. Kosten ter uitvoering van de Ongeval lenwet 1921 In verband met de uitgaven voor 1938 en 1939, wordt hiervoor 485,- geraamd Pensioensbijdragen Kosten ter uitvoering van de Invali diteitswet Hiervoor wordt 100,- geraamd. Kosten ter uitvoering van de Ziektewet Evenals in 1940 wordt hiervoor 42,50 geraamd. 432,- 1895,— j 2240,- 2240, Totaal van het Vide hoofdstuk Hoofdstuk VII. Rente Rente van opgenomen kasgeld Hiervoor wordt 56OO,- geraamd. De aan de gemeente toekomende rente van de schuld Aan de gemeente wordt rente vergoed van de door haar aan het bedrijf geleende gelden naar denzelfden rentevoetwaar op de bedragen door de gemeente aan het bedrijf zijn geleend. Naar dezen maatstaf gerekend, zal aan de gemeente rente moeten worden betaald van de leening: 3837,45 4162,88 1713,38 2077,07 2077,07 10266,91 24134,76 Saldo 1/1 '41 56 1911 109641 ,56 3s 1937 t? 104071,98 4 1937 48953,78 1938 11 83082,96 2-t 1938 t! 83082,96 2-1- 1938 t? 342230,34 3 Transporteeren 1804,78 65,30 525,61 7802,35 12,— 6,24 8546,20 175,23 450,— 7504,63 100,— 42,50 8097,13 25527,48 27095,39 Geraamd bedrag voor: 1940 1941 2240,— 2340,— 7515,51 100,— 42,50 81 4301 26892,48 24134,76 29734,76

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 173