Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden iq Lasten, Hoofdstuk; IX, gewone dienst. Volg no. 51. Omschrijving der lasten van het Elect riciteitbedrijf Transport De raming van dezen post is als volgt straat "belasting grondbelasting rijwielbelasting brandverzekering wettelijke aansprakelijk heidsverzekering i nb raakve r z e ke r ing omzetbelasting 10,— 3,— Uitgegeven bedrag in 1939 Geraamd bedrag voor: 3100,— 352068,1 .(jQ-t; het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19 Uitgaven, Hoofdstuk I, Kapitaaldienst Omschrijving der uitgaven van het Elect riciteithedrijf Totale kosten geraamd op f 363000.- waarvan ten laste van het Eleotr. bedrijf. Geraamd bedrag voor: 100000,— 57901,20 181500.- 49- 49- 50. 52. 53- II II II tf II II 45,70 83,51 32,50 200,— 3554,49 3929,20 Magazijndienst, waaronder het eigen stroomverbruik in het magazijn In verband met de resultaten van 1939 wordt hiervoor 5000,- geraamd. Het bedrag bestaat uitsluitend uit arbeidsloon. Kosten van verificatie Uitgetrokken tot het hiervoor in 1941 te betalen bedrag. Andere uitgaven, niet tot de voren staande behoorende Deze post kan gesplitst worden in: recognitiën 83,65 waardevermindering magazijn goederen 100, 183,63 Verpleegkosten van personeel, wegens opneming in ziekenhuizen en sanatoria Deze post wordt voor memorie uit getrokken. Uitkeering bij overlijden van personeel Zie toelichting bij volgno. 51- Bijdrage van de Gemeente in de kosten van conversie van geldleeningen Deze post wordt eveneens voor memorie uitgetrokken. Afschrijving op het disagio van geld leeningen Geraamd volgens onderstaande spe cificatie Leening: Oorspr. Saldo Afschr. Saldo bedrag 1/1 «41: 1941: 31/12'41 4 $'37 1305,78 1030,38 68,85 961,53 2i$38 4750,96 3800,94 475,01 3325,93 2-3$'38 4750,96 3800,94 475,01 3325,93 3 $'38 19215,95 18212,87 501,54 17711,33 30023,65 26845,13 1520,41 25324,72 451276,54 2983,96 375, 652,73 159,18 nihil nihil 1520, 41 Totaal van het IXde hoofdstuk 456967,82 1941 1940 416644,32 183,63 memorie memorie memorie 1520,41 42144836 3000,- 500,- 183,5; Kapitaaldienst U I T G A V E N. Hoofdstukl. ijjadeelig saldo 1940" Zie volgno.19b nieuw. In rekening-courant gestorte gelden Vergelijk volgno,. 17. memor:; memor: memor:; 1520/1 Alle uitgaven ten behoeve van de ver betering van het bedrijf, voor zoover niet vallende onder art. 15 der be drijf sver ordening Deze post kan gesplitst worden in: a. aanleg kabelnet 5000,- b. aanleg transf'.gebouwtjes 5000,- c. transf.stations 3000,- i. huis aansluitingen 5000,- e, straatverlichting memorie f. aankoop transformatoren 3000,- g, meters en schakelkl.8000,- h. gereedschappen 500- 29500,- Onder deze bedragen zijn de volgende sommen b.egrepen voor arbeidsloon: a. 2750,-/ c. 1750,-; d. 3500,-; totaal 80ÓO,-. Uitgegeven bedrag in 1939 iO. 357272,; 7-Buitengewone aflossing van leeningen Deze post wordt voor memorie uit getrokken. r Aandeel in het disagio van in 1941 gesloten leeningen Zie toelichting bij volgno. 57a. Een schuldaflossing aan de gemeente Voor de berekening van dit bedrag wordt verwezen naar bijlage II Betaling uit het stroomprijsverlagings- en vernieuwingsfonds Ter aanvulling van de winstuit— keering aan de gemeente tot 250000,-, zal vermoedelijk een bedrag van 43051,89 uit het stroomprijsverla- gings-en vernieuwingsfonds noodig zijn. (zie volgno. 43). Belegging reserve f Deze post wordt op nihil uitgetrok ken, omdat het totaal van het reserve fonds is belegd. Zie bijlage IV. Totaal van het Iste hoofdstuk 57C Kosten van den bouw van nieuwe kantoorlokalen J 981308,96 45654,64 1940 1941 46077,20 67208,15 59012,99 725OOO,— 47328,85 memorie memorie 4607720 45000 1240248,95 77521,03 980000,— 295OO,- 922419,04 memorie memorie 43051,89 nihil 44^7974,1-2-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 175