Biilage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 19 Baten, Hoofdstuk I, gewone dienst. Yolg- no. Omschrijving der haten van de Gasfabriek Ontvangen bedrag in 1939 Geraamd bedrag voor: 1940 1941 BEGROOTING VAN BATEN EN-LASTEN EN IAPITAALSINKOMSTEN EN -UITGAVEN VOOR 19 4 1, VAN DE GASFABRIEK. Gewone dienst B H o o ATEN. f d s t u k I. 2. Alle ontvangsten wegens te leveren gas 3n bijproducten en te bewijzen diensten, zoowel aan de gemeente en hare instel lingen, als aan particulieren. Dntvangsten wegens geleverd gas aan ;ro ot ve rb ruike rs Bntvangsten wegens geleverd gas aan gewone verbruikers (klein verbruik) 3. (Ontvangsten wegens geleverd gas aan rauntgasve rb ruike rs Ontvangsten wegens geleverd gas aan jemeentegebouwen 4. 5- 6. Ontvangsten wegens geleverd gas aan sermistenten Ontvangsten wegens geleverd gas ten behoeve der straatverlichting In het begin van 1940 viel tengevolge van den strengen winter een niet onbelangrijke toename van het gasverbruik te constateeren. Deze toename beperkte zich echter tot de maanden Januari en Februari en was einde April weer tot staan gekomen. Tengevolge van het uitbreken van den oorlog werd in Mei 1940 zelfs iets minder afgeleverd dan in de overeenkomstige maand van 1939. Na de bezetting door het Duitsche Leger en speciaal in de maand Juli, steeg, tengevolge van het gebrek aan petroleum,' de gasaflevering met circa 20 t.o.v. Juli 1939- In de eerste helft van Augustus, toen de petroleumvoorraden blijkbaar geheel waren verbruikt, werd ca. 25 meer gas afgeleverd dan in dezelfde periode van 1939. Terloops zij opgemerkt, dat de noodza kelijk geworden verlaging van het calo risch effect van het gas tot circa 4000 calorieën tot bovengenoemde stijging van het gasverbruik eveneens heeft bijge dragen. In verband met deze gegevens en vooropgesteld dat de aanvoer van grond stoffen niet zal worden beperkt en tot Transoortee ren 35502,19 256379,73 100377,92 975,16 33,35 6253,82 33072,80 255200,— 99507,46 896,— 36, 6520,10 399522/17 395232,36 31897,60 334994,40 124414,50 987,20 nihil 746,16 493039,86 1.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 179