I INKOMSTEN, HOOFDSTUK VI, gewone dienst. O Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG 3 e .SP "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK VI. -« Openbare zeer ken. 53 Uitkeering van het bedrijf der gemeentewerken wegens overschot op ontvangen algemeene kosten door dat bedrijf 6.600,03 4 103,31 54 Heffing voor het gebruik van openbare gronden en wateren 1.497,18 2.300,— 1.300,- 55 Brug-, kaai-, haven-, kraan-, sluis-, dok- en veergelden 39 544,— 38,777.50 40.629,50 56 Marktgelden, wik-, weeg- en meetgelden 89.466,78 84.500 75.750,- 57 Begrafenisrechten 8.341,78 8.300,— 9.500,- 58 Belasting wegens gebouwde eigendommen en daarbij behoorende erven, die aan openbare land- of waterwegen in de gemeente belenden of in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen zijn en wegens ongebouwde eigendom men, die aan deze wegen belenden of op deze wegen uit gang hebben 233.156,07 232.000,— 232.000,- 59 Belasting wegens gebouwde of ongebouwde eigendom men en hunne aanhoorigheden, die gelegen zijn in be paalde gedeelten der gemeente 1.206,— 1.000,— memorie 60 Precariorechten 8.218,34 7.500,— 7.500,- 61 Aandeel van deze gemeente in de uitkeering ingevolge art. 38 der Wegenbelastingwet 3 1.330,26 1.330,36 62 Verhaal van pensioens- en ziektewetbijdragen (zie Hoofdstuk II, volgnummers 9, 10 en 11) 2 279,69 2.387,24 1.887,56 63 Opbrengst wegens het gebruik van schoollokalen voor particuliere lessen 2.978,58 3500,— 2.000,- 64 Pacht voor het plaatsen van carroussels,enz. op gemeente terreinen 17.466,14 14.500,— 13.000.- 65 Opbrengst der grasverpachting van de bermen van openbare wegen 103,95 80,— 80,- 66 Pacht van het buffet in de handelsbeurs en in het afrekenlokaal in de waag 1.600,— 1.600,— 1.440,- 67 Huur van de rijwiel-bewaarplaats met vrouwenprivaat achter het beurs- en waaggebouw 817,— 825,— 700,- 68 Vergoedingen voor bestratingen 1.554, 1.500,— 1.138,— 69 Vergoeding voor het gebruik van gemeente-eigendom- men, voor zoover niet vallende onder een der vorige artikelen 7.703,75 7.000,— 5.850,- 70 Ontvangen ziekengelden 3 memorie memorie Transporteeren 415.933,26 413.700,03 398.208,73 ÜP "o 32 UITGAVEN, HOOFDSTUK VI, gewone dienst. 1941. Werkelijke GERAAMD BEDRAG uitgaven OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. volgens de laatst in het thans vastgestelde rekening. vorig jaar. voorgedragen. HOOFDSTUK VI. Openbare werken. Jaarwedden van het personeel en overige kosten van het beheer der openbare werken, beide voor zoover niet onder de volgende artikelen begrepen 3 3 memorie Onderhoud van straten en pleinen 47.902,34 50.407,— 60.828,— Onderhoud van wegen en voetpaden 4.901,16 5.593,— 5.990,— Kosten van den markt- en havendienst 17 005,97 17.145,— 15.800,— Kosten van onderhoud, schoonhouden e.d. van de vee- 20.254,11 19.497,— 19 733,— Kosten van de beurs en waag 14.078,59 15.388,80 13.217,— Onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen 34.930,25 33.946,— 35.010,— Kosten van bruggen en overzetveren 44.597,29 42.166,— 48.226,— a. jaarwedden van het personeel voor de be- Onderhoud van pompen en riolen 5.004,57 5.387,— 5.779,— Kosten van havens, vaarten, kaaimuren, sluizen en andere waterwerken 17.215,88 18.330,— 20.351,— a. jaarwedden van het personeel daaraan ver- Onderhoud en bediening van klokken, uurwerken, speel 983,— 1.235,— werken en dergelijke 947,26 Kosten van de algemeene begraafplaatsen en kosten 8.356,10 8.635,— 8.210,— Uitkeering aan de aanleggers van de rioleering in de 3 memorie memorie Onderhoud van ijswegen 147,49 1.250,— 1.250,— Kosten van het schoonmaken van schoollokalen, gebruikt voor particuliere lessen 1.496,29 1.572,— 1.170, Kosten van het lidmaatschap der Vereeniging „Het 25,- 25,— Nederlandsche Wegencongres" 25,- Teruggave van straatbelasting 406,21 300,— 400,— Transporteeren 217.263 51 220.624,80 237.224,— 33

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 17