27808 H.L.grove cokes 73275 H.L. 63206,95 581520,96 17616 it Bijlage tot het verslag der 'handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden 19 Baten, hoofdstuk I, gewone dienst. Volg no. Omschrijving der baten van de Ontvangen bedrag in Geraamd bedrag voor Gasfabriek 1939 1940 1941 Transport a 75 ct. per H.L. 20856, 15534 H.L.geklopte cokes a' 90 ct. per H.L. 13980,60 29845 H.L. parelcokes a 95 ct. per H.L. 28352,75 88 H.L. bries a 20 ct. per H.L. 11 17,60 441187,42 438578,36 562646,81 Gerekend naar de re sultaten van 1939 zullen vermoedelijk ca. 64000 H.L. cokes worden bezorgd, waar voor aan bezorgloon', gere kend a 10 ct. per H.L.,zal worden ontvangen 6400, 69606,95 8. Ontvangsten voor teer In 1938 en 1939 werd per 100 K.G. verwerkte kolen gemiddeld 4,55 K.G. koolteer geproduceerd. Dit percentage aannemende voor 1941, zal de productie over dat jaar bedra gen 499863 K.G. Vermoedelijk zal in 1941 1 80 per 100 K.G. voor -het koolteer worden ontvangen, is totaal 8997,53 De productie aan watergasteer bedroeg in 1938' en 1939 ge middeld 12,97 K.G. per 100 K.G. verwerkte gasolie. Deze opbrengst voor 1941 aan nemende, zal de watergasteer- productie in dat jaar bedra gen ca. 141277 K.G.waar voor vermoedelijk 6,- per 100 K.G. zal worden ontvan gen is 8476,62 17474,15 13601,53 11507,23 17474,15 9- Ontvangsten voor ammoniakwater Per 100 K.G'. verwerkte kolèii wordt ca. 0,25 K.G. ammoniak verkregen. Dit percentage aannemende voor 1941 zal de- productie voor dat jaar bedöra- gen ca. 27465 K.G. Van de opbrengst dezer hoeveelheid is niets met zeker heid te zeggen, waarom deze post voor memorie wordt uitgetrokken. nihil memorie memorie 10. Ontvangsten voor afgewerkte ijzer aarde De aankoop van ijzeraarde, volg no. 33, is voor memorie uitgetrokken. In verband hiermede wordt deze post eveneens voor memorie op de begrooting gebracht 1483,87 1 memorie l memorie 11 Ontvangsten voor puin, afval enz. Hiervoor wordt 1400,- geraamd, 1624,60 1000,— 1400,- Transporteeren 457897,42 45,1085,59 581520,96 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 19 Baten, hoofdstuk I en II, gewone dienst. Volg Omschrijving der baten van de Ontvangen bedrag in Geraamd bedrag voor: no. Gasfabriek 1939 1940 1941 Transport zijnde het gemiddeld op dezen post in 1938 en 1939 ontvangen bedrag. 457897,42 451085,59 11- Verhaal van omzetbelasting Deze post wordt voor memorie uitgetrokken. nihil memorie memorie 12. Ontvangsten wegens werkzaamheden voor derden en verkoop van fittings enz., waaronder begrepen de vergoeding van het electriciteitbedrijf voor het meter- opnemen en het innen van kwitanties, benevens loonen van werklieden In verband met het onder volgno. 51 geraamde wordt op deze post 11000,- uitgetrokken. 11215,84 11293,— 11000, 13. Ontvangsten wegens kantoorhuur enz.van het Gem.Electriciteitbedrijf In verband met de uitkomsten van 1938 en 1939 wordt hiervoor 1100, geraamd 1113,79 1115, 1100," 14. Ontvangsten wegens huur van gebouwen in gebruik bij het Gem.Electr .Bedrijf Door het Gem.Electr .Bedrijf wordt aan de gasfabriek vergoed: voor huur van de voormalige herberg "de Bleek" 350, voor huur van de transf.loods 500, 850,— 850, 850,— 850,— 15. Diverse ontvangsten Vermoedelijk zal op dezen post worden ontvangen a. voor waarschuwingen aan gasverbruikers 950, b. voor garantie wegens te wei nig afgenomen gas door groot- gas verb ruikers memorie 950,— 968,50 1000, 950, Totaal van het Iste hoofdstuk 472045,55 465343,59' 595420,96 Hoofdstuk II. Ontvangsten wegens den aanleg en het gebruik van gemeentetoestellen. 16. Ontvangsten wegens den huur van gas meters Op 1 Juni 1940 bedroeg het aan tal geplaatste meters 9079 stuks. Rekenende dat op 31 Dec.1940' geplaatst zullen zijn 9180 en op 31 Dec. 1941 9280, dan zal hiervoor worden ontvangen aan meterhuur, gerekend naar de gemiddelde ontvangst per meter in 1939, 9230 x 1,94 17906,20. 11799,92 17906,20 17. Ontvangsten wegens vergoeding voor het gebruik van muntgasinstallaties Door muntgasverbruikers wordt Ivoor de eerste 240 M3. 1 ct. per M3. 9447,22 i 9273,32 12632,67 Transporteeren 21247,14 I 26889,32 30538,87

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 181