809,69 16112,90 memorie Volg no. 26. 22,20 21866,21 20591,22 21056,22 Bijlage tot het verslag der handelingen van den Baten, hoofdstuk II en III, gemeenteraad van Leeuwarden,15 gewone dienst. Omschrijving der baten van de Gasfabriek Transport gas betaald boven den gewonen gasprijs, als vergoeding voor het gebruik van muntgasinstallaties In verband met de stijging van het gas verbruik ten opzichte van 1939 zal hiervoor vermoedelijk 12632,67 worden ontvangen Totaal van het Ilde hoofdstuk: Hoofdstuk III. Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten. Rente van belegd kasgeld Vermoedelijk zal de stand van de Centrale Kas een debet-saldo aangeven, waarvan het door het bedrijf aan. rente te betalen bedrag onder volgno. 47 is verantwoord. Rente enz. wegens deelneming in de Coopra te Rotterdam Het hiervoor geraamde bedrag komt ongeveer overeen met het gemid delde van de in de jaren 1938 en 1939 op dezen post ontvangen bedragen. Rente enzwegens deelneming in de N.V.Centrale Ammoniakfabriek te Weesp Voor rente van f 11000,4 obligaties van deze N.V. zal een bedrag van 440,- worden ontvangen - 2 couponbelasting en provisie, is netto 429,34. Het dividend der 400,- aandeelen in de genoemde N.V. wordt op nihil geraamd. Een uitkeering van de Gemeente aan het bedrijf ten bedrage van het zuiver ver lies, voorzoover dit verlies niet uit het reservefonds wordt bestreden Aannemende, dat het bedrijf zijn uitgaven moet kunnen bestrijden, is de gasprijs in hoofdstuk I zoodanig gesteld dat zulks mogelijk is. Revenuen van het Reservefonds Het reservefonds ad 200000, is bij de Centrale Kas belegd, waarvoor een rente wordt vergoed van 2. 4000, Uitkeering uit het Reservefonds tot dekking van het verlies Vermoedelijk zal geen verlies worden geleden, waarom deze post voor memorie wordt uitgetrokken. Verhaal van bijdragen voor eigen-en weduwen-en weezenpensioen transporteeren Ontvangen bedrag in 1939 21247,14 21247,14 nihil 429,34 nihil 4000,— nihil 16025,30 21264,33 Geraamd bedrag voor: 1940 26889,32 26889,32 memorie 270,— 431,20 4000 memorie 20814,10 30538,87 30558,87 540,- 429,5 4000, memori 15521, 20591. ffilage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19 Baten, hoofdstuk III, gewone dienst. 25. 24. 25. 27, Omschrijving der baten van de G a s f a b riek Transport Verhaal van premiën ingevolge de Ziekte wet Hiervoor wordt 65,- geraamd, welk bedrag ongeveer overeenkomt met de in 1939 °P dit volgno. ontvangen som. Uitkeeringen door de Rijksverzekerings bank van rente bij ongevallen De ontvangsten op dit volgno. zijn geraamd naar' het gëmiddelde der hiervoor in 1938 en 1939 ontvangen be dragen. Uitkeeringen ingevolge de Ziektewet Aangezien omtrent ontvangsten uit dezen hoofde niets met zekerheid is te zeggen, wordt deze post voor memorie uitgetrokken. Uitkeeringen van vroeger betaalde premiën ingevolge de Invaliditeitswet, voor personeel dat in vasten dienst is overgegaan Evenmin als zulks het geval is mejt den voorgaanden post, is van dezen post iets met zekerheid te zeggen, waarom de post voor memorie wordt uitgetrok ken. Ontvangsten van in vorige jaren afge schreven dubieuze vorderingen Ook deze post wordt voor memorie geraamd. Totaal van het lilde hoofdstuk Ontvangen bedrag in 1959 21264,33 66,28 513,40 nihil nihil Geraamd bedrag voor: 1940 20814,10 50,-- memorie memorie memorie memorie 20864,10 1941 65,— 400,— memorie memorie memorie

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 182