28. 29. 162953,57 1107462,03 29556,50 85181,95 1385154,05 825OOO,— 31619,16 100895,38 957514,54 -.111 /.iW.èjj. 4443m 30538,87 «9g«S? H hl 1.939. 106943,64 114795,82 17856,— 176054,40 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarder. Inkomsten, hoofdstuk I, Kapitaaldienst Volg- no. 27- Omschrijving der inkomsten van de Gasfabriek ■KAP I TAALDIENST. INKOMSTEN. Hoofdstuk I. 30. Yoordeelig saldo 1940 Deze post wordt voor memorie uitgetrokken. In rekening-courant opgenomen gelden Krachtens art. 8 der verorde ning stort de Boekhouder zijn kas, voorzoover zij een door Burgemeester en Wethouders vast te stellen bedrag overtreft, bij een daartoe door dat College aangewezen bankier, terwijl volgens art. 9 het noodige kasgeld bij dezen wordt opgenomen. G-elden door de gemeente te verstrek ken ten behoeve van de verbetering en uitbreiding van het bedrijf Deze post wordt voor memorie uitgetrokken. Een ontvangst uit de exploitatie ten laste van den gewonen dienst ten be drage van de afschrijvingen Zie volgno's 55 69. 30-'Nadeelig saldo 1941 nieuw. Totaal van het Iste.hoofdstuk Ontvangen bedrag in 1939 G-eraamd bedrag voor: 1940 memorie memc: 1000000, memc: 31679 3li lil V EH Z A M E L I N G. Totaal van afdeeling I, hoofdstuk I ft Tf ff ft I ft II ft !f ff Tf tl I fï III ft tl TT ff ft II tt I ft Totaal ,42- '93' 3 -4-810415,17" Clage tot het verslag der handelingen van den G-emeenteraad van Leeuwarden, 19 Lasten, hoofdstuk I, G-ewone dienst. Volg- no. 31 Omschrijving der lasten van de G-asfabriek G- e w 0^ n e S L A die n s t. TEN. Hoofdstuk I. Aankoop van grondstoffen. Steenkolen Bij de berekening van de ont vangsten voor geleverd gas is onder volgno. 1 t/m 6 aangenomen, dat het totale gasverbruik door gemeente-in stellingen, grootverbruikers en par ticulieren, zal bedragen 7242500 M3. het eigen verbruik wordt geraamd op 40000 het verlies op 133500 7416000 M3. In verband met te verwachten moeilijk heden in de kolenvoorziening wordt gerekend, dat 60 dezer hoeveelheid gas, zal bestaan uit gecarbureerd watergas, is 4449600 M3. en de rest is 2966400 M3uit koolgas. Rekenende dat per 100 K.G. verwerkte kolen 27 M3- gas wordt verkregen, zullen voor de- geraamde productie van 2966400 M3. koolgas ca. 10986000 K.G. kolen benoodigd zijn. In Augustus bedroegen de kolenprijzen, met inbegrip van het losloon, circa 14,40 per ton franco loods. Naar dezen prijs gerekend, zullen de voor 1941 benoodigde 10986 ton een uitgaaf vorderen van 158198,40, waaronder het losloon, zijnde totaal 4192,26 is begrepen. 31-! Gietcokes nieuw. De grootere productie aan watergas vergeleken bij vorige jaren, heeft tot gevolg,dat een aanmerkelijk grootere hoeveelheid cokes voor de fabrikatie benoodigd is. Onze vaste afnemers van cokes voor huisbrand zouden hierdoor worden gedupeerd. Ten einde zulks te voorkomen, is aangenomen, dat de helft van de voor de generatoren der watergas fabriek benoodigde cokes zal bestaan uit gietcokes, welke van de Staats mijnen zal worden betrokken. In de eerste helft van Augustus 1940 werd voor het zelfde doel een partij gietcokes tegen een prijs van ca. 16,- per ton franco terrein gasfa briek gekocht. Transporteeren Uitgegeven bedrag in Geraamd bedrag voor: 1940 1941 158198,40 106943,64; 114795,82

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 183