1000, 100,— 200,— 29533,7! 29533: 35- 36. 37. 38, Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden 1C Lasten, hoofdstuk I en II, gewone dienst. Omschrijving der lasten van de - G a s f a "b r i e k Transport Per 100 M5geproduceerd watergas was in 1939' voor de generatoren "benoodigd 50,16 K.G. cakes. In 194-1 bedraagt de totaal voor dit doel te verwerken hoeveelheid cokes ca. '44496 x 50,16 K.G. ca. 2232000 K.G. Er dient dus te worden gerekend op den aankoop van 111-6 toh gietcokes a 16,- 17856, Gasolie Rekening houdende met de resul taten van 1939, wordt aangenomen dat per 100 113. gecarbureerd watergas 24,48 K.G. olie zullen worden ver bruikt. Voor de geraamde productie van 4449600 M3zullen dus vermoe delijk benoodigd zijn 1089262 K.G. gasolie In aanmerking nemende den prijs, welke in Augustus 194-0 voor de gasolie werd betaald, kan voor 194-1 een prijs van 88,25 PeT "t°n franco tank worden aangenomen. Daarnaar gerekend zullen de benoodigde 1089262 K.G. een uit gaaf vorderen van 96127,37- Ijzeraarde Deze post wordt voor memorie uitgetrokken. Uitgegeven bedrag in 1939 106943,64 Totaal van het Iste hoofdstuk: Hoofdstuk II. Bezoldigingen en loonen. Jaarwedden Betreft de jaarwedden Directeur Boekhouder Gasmeester Opzichter-teekenaar Fabrieksbaas Opzichter Kassier 1 Adjunct-commies 1 1e-klerk-magazijnmeester 3 1e-klerken 3 2e-klerken 1 3e-klerk gedeelte salaris klerk in dienst bij het G.E.B. vergoeding voor een tijdelijke kracht of een 3©-klerk verhooging jaarwedde 3~klerk, in verband met bevordering tot 2e-klerk vergoeding voor overwerk tegemoetkoming voor extra diensten aan den opzichter, van: 3833, 1800, 3050, 2565, 2070, 2520, 2535, 2430, 2205, 6337, 5715, 1530, 931, 50 50 90,- 22768,14 616,43 Geraamd bedrag voor 19"40 114795,82 21557,81 memorie 130328,21 30559,56 Transporteeren: 3894 2,30559,56 136353,63 30156,25 30156,25 176054/: 96127,3' memor: 272181, Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19 Lasten, Hoofdstuk II en III, gewone dienst. Omschrijving der lasten van de Gasfabriek Uitgegeven bedrag in 1939 Transpórt ingevolge besluit van Burge meestér en Wethouders. Terug te betalen door het Gem.Electriciteit Bedrijf 9378,25 29533,75 38912,— Y 30559,56 Arbeidsloonen, ziekte-en verlofgelden Het totaal der arbeidsloonen, ten laste van den gewonen dienst komen de, is uitgetrokken op 135573,68, welk bedrag over de verschillende posten van uitgaaf is verdeeld. Een specificatie van bovengenoemd be drag is als bijlage Ia achter in deze begrooting opgenomen. De uitgaven op dit volgno. bedroegen .in 1939 126"353,83, terwijl voor 194-0 127149,76 is geraamd. Wachtgelden Deze post wordt voor memorie uitgetrokken. Totaal van het Ilde hoofdstuk Hoofdstuk III. Onderhoudskosten en lasten van de gebouwen, terreinen en werktuigen. Onderhoud van gebouwen en terreinen Deze post kan gesplitst worden inOnderhoudMaterialenLoonenTotaal a.kantoorgeb75,- 418,79 4-93,79 b.fabr.geb.en terreinen 151 54199,16 5714-, 16 1590,- 4617,95 6207,95 De voor materialen uitgetrokken bedra gen zijn geraamd naar het gemiddelde der werkelijke uitgaven in 1938 en 1939, verhoogd met 25 Onderhoud en aankoop van v/erktuigen, daaronder het noodige voor de straat verlichting begrepen Deze post kan gesplitst worden in: Onderhoud: Materialen: Loonen: Totaal: Ovens 3100,- 34-57,16 6557,16 .mach.en toestellen 5550,- 7802,69 13352,69 fabrieks- leidingen 330,- 2298,32 2628,32 .gereedschappen fittorij 325,- 225,58 550,58 .instrumenten 20,- 50,70, •hoofdb.net 1130,- 2699,35 3829,35 •dienstleid535,- 2200,33 2735,33 cokestransp1. en breekinr,1355, Transp. 2837,07 4192,07 12345,- 21570,50 33915,50 113,41 j 30672,97 5508,49 40747,38 46255,87 Geraamd bedrag voor: 1940 30156,25 memorie 30156,25 7715,— 35070,— 42785,- W 29533,75 memorie 29533,75 6207,95 42503,17 48711,12

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 184