J2I2 i 650,— memorie 12,50 50,— 1330,™ 2275,— 100,— 1,56 40 41 829,98 216,70 2126,08 1940 900,— 2100,— 1040,— 1040,— J2S 48711 48711,2 1192,5 175,- 955,- 955,' lg- fro. 44. 46. 48 Pensioensbijdragen 2i 63457,27' /dA 95,71 2029,— 10920,98 1940 1040,— 23549,— 200,— 70,— 12949,98 1941 955, 25749, 200, 100,— 11886,28 1490806 Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden 15 Lasten, hoofdstuk III, IV en V, gewone dienst. Volg- no Omschrijving der lasten van de Gasfabriek Uitgegeven bedrag in |k' 1' m 10 i P Onderhoud: Transport: fabr.verl.' openb.verl. .meubilair 11 .kolenlosinr .gewone meters muntgasmeters, en install. kantoormach. Materialen: Loonen: Totaal: 12345,— 21570,50 33915,50 memorie 52,46 100,87 1218, 2797,28 651,56 memorie 64,96 150,87 2548,— 5072,28 100,— 39 42. 16762,50 25740,67 42503,17 De voor bovenstaande posten benoo- digde materialen zijn geraamd naar het gemiddelde der werkelijke uitgaven in 1938 en 1939, verhoogd met 25 Totaal van het Ille hoofdstuk Hoofdstuk IV. Kantoor- en administratiekosten. Bureaukosten Deze post kan gesplitst worden in':" a.bureau-en teekenbehoeften 552,50 b.zegels, porti en adverten- tiekosten 75, c.telefoon en telegrammen 565, 1192,50 De raming van de kosten der bureau-en teekenbehoeften houdt verband met de werkelijke uitgaven in 1938 en 1939, ver hoogd met 25 terwijl 50,- extra is uitgetrokken voor carbonpapier in ver band met de ingebruikneming van een boekhoudmachine Kosten van bind-en drukwerken De post is geraamd in verband met de werkelijke uitgaven hiervoor in 1938 en 1939, verhoogd met 25 Reis-en verblijfkosten Evenals in 1940 wordt hiervoor 175,- geraamd. Totaal van het IVde hoofdstuk Hoofdstuk V. Kosten ter zake van pensionneering en verzekering van het personeel. Kosten ter uitvoering van de Ongeval lenwet 1921 In verband met de uitgaven in 1938 en 1939 wordt hiervoor 955, geraamd Transporteeren 46255,87 46255,87 1079,40 1086,64 1086,64 Geraamd bedrag voor: 42785,— 42785,— 1025,— 175,— 1026.- 2393,5: age tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19 Hoofdstuk V en VI, gewone dienst. 4?. 45. *7- Omschrijving der lasten van de Gasfabriek Transport Pensioenen Geraamd volgens bvjgevoegden staat, (bijlage I) op 262, Tevens is hier uitgetrokken 25487,- wegens aan het pensioenfonds terug te betalen pensioenen. Kosten ter uitvoering ven de Invali diteitswet Evenals in 1940 wordt hiervoor 200,geraamd. Kosten ter uitvoering van de Ziekte wet De uitgaven van dezen post zijn geraamd naar de werkelijke uitgaven in 1938 en 1939- Totaal van het Vde hoofdstuk Hoofdstuk Rente V I. Uitgegeven bedrag in 1939 Rente van opgenomen kasgeld Hiervoor wordt 5520,- geraamd. De aan de gemeente toekomende rente van de schuld Aan de gemeente wordt rente vergoed van de door haar. aan het be drijf geleende gelden naar denzelfden rentevoet, waarop de bedragen door de Gemeente zijn geleend. Haar dezen maat staf gerekend, zal aan de Gemeente rente moeten worden bëtaald van de leening:Saldo 1/1'41 1911 1937 1937 1938 1938 1938 3s 4 2 3 7325,90 27902,98 125989,87 15405,43 15405,43 Bovendien wordt aan de ge meente vergoed het verschil tusschen de som die door de gemeente voor rente wordt betaald en hetgeen daarvoor door het bedrijf wordt ge restitueerd 256,41 1116,12 4409,65 385,14 385,14 1903,72 825,37 9281,55 4o-Couponbelasting nieuw. Terug te betalen aan de gemeente wegens door haar verschuldigde, op de geldgevers niet verhaalbarebelasting. Totaal van het Vide hoofdstuk 1086,64 21960,12 22645,05 20170 45989,22 Geraamd bedrag voor: 21938,77 46797,77 1785, 10101,28 21310,73 48314,73 5520,— 9281,55 106,51

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 185