54 56,02 1554,— 300,— 1500," 96470," 3sr r 80447,3 3O0, 1138 55. 56 f 1778,84, loonen 3650,96, ƒ575,- voor subsidie aan de Gasstichting te 's-Gravenhage en-520,20 voor bijdra ge aan genoemde instelling ten behoeve van het industrielaboratorium. 57- 58 59, 3,— 14250 10800,— 11000,— Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden «lage tot het vers.lag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19 Hoofdstuk VII en VIII, gewone dienst. fLasten, hoofdstuk VIII, gewone dienst. Volg- no 49. 50 51 52 53. Omschrijving der lasten van de G'asfabriek Uitgegeven "bedrag in 1939 Hoofdstuk VII. Reservefonds. Een storting in het reservefonds, "berekend volgens de "bepalingen van art. 28 der verordening Daar het reservefonds is vol gestort, wordt deze post op nihil uitgetrokken. Totaal van het Vilde hoofdstuk Hoofdstuk VIII. Andere'uitgaven, niet tot de vorenstaande behoorende. Onkosten Deze post kan gesplitst worden in' Materialen: Loonen: Totaal: 1 kolentransp. 315,- 8204,58 8519,58; gasfabrikatie 38OO,- 54916,33 58716,33' gaszuivering 11 1415,96 1415,96 cokes-en teerop- slag en aflev./ 650,- 11020,43 11670,43 kolenve rbruik smederij 125,- -- 125, 4890,- 75557,30 80447,30 De benoodigde materialen zijn geraamd naar het gemiddelde der werkelijke uit gaven in 1938 en 1939, verhoogd met 25 Kosten van materialen, benoodigd voor de fitterij in gemeentegebouwen en bij particulieren, waaronder begrepen de kosten enz. vallende op het meterop- nemen en geldophalen voor het Gem.Electri bedrijf Hiervoor wordt 10000,- geraamd, waarin begrepen is voor arbeidsloon f 9020,70. Vorderingen van het bedrijf op derden, welke oninbaar blijken Evenals in 1940 wordt hiervoor 300,geraamd. Aandeel in de algemeene kosten der gemeente in verhouding tot de diensten door de gemeente aan het bedrijf ver leend De aan de gemeente toekomende vergoe ding voor bestratingen Volgens art. 17 Ui der veror dening moet jaarlijks aan de gemeente voor bestratingen een bedrag worden betaald gelijk aan dat, hetwelk in het jaar voorafgaande aan dat waarin de begrooting wordt ingediend, voor be strating ten behoeve van de gasfabriek Transporteeren nihil nihil 74522,25 9433,59 10000,— i 95565,86 Geraamd bedrag voor: 1940 nihil nihil 74850,— 9820,— 10000,- nihil nihil 10000, 10000; 10188! olg- Omschrijving der lasten van de Gasfabri e k xn Uitgegeven bedrag in 1939 Transport is uitgegeven. In 1939 werd hiervoor f 1138,- besteed, zoodat dit bedrag 1941 moet worden betaald. Afschrijvingen, berekend volgens de bepalingen van art. 26 der verordening Voor de berekening van dit be drag wordt verwezen naar bijlage III. Uitkeering van de netto winst aan de gemeente Voorgesteld wordt, op grond van art. 28 der beheersverordening in overeenstemming met de laatste jaren, de winst in de gemeentekas te laten vloeien. 57. Kosten van den algemeenen dienst Deze post is geraamd naar de resultaten van 1939- De post kan ge splitst worden in materialen Bijdrage aan de Vereeniging voor Middelbaar Technisch-en Ambachts onde rwijs te Leeuwarden, voor eventu- eele tekorten van een in het leven te roepen cursus voor gasfitters Teneinde de totstandkoming van dezen cursus, welke van groot belang voor het bedrijf wordt geacht, mogelijk te maken, wordt deze post op de be grooting gebracht. Kosten wegens het opnemen van meters en het innen van gelden Deze post kan gesplitst worden in: kosten van opnemen van gewone meters en innen van gelden 8000,- kosten van opnemen en lichten van muntgasmeters 3000,- 11000,- In bovenstaand bedrag is 10627,23 begrepen voor arbeidsloon. Belastingen en premiën van assuran tiën De raming van dezen post is als volgt straatbelasting grondbelasting premie brandverzekering inbraakverzekering bedrijfsverzekering omzetbelasting gas 11492,— nevenproducten 2762,68 17235,18 Transporteeren: 56,5,76 1009,24 1200,— '14254,68 95565,86 29269,— 79813,94 6516,03 Geraamd bedrag voor: .1940 96470,— 31331,66 75816,19 5352,45 10434,90 memorie 13377,09 1941 101885,30 31391,74 50829,65 6525,— memorie 13293,14 234976,82 233063,44 17235,18 218866,87

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 186