INKOMSTEN, HOOFDSTUK VI, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Bijdrage van den volgenden dienst in de kosten van werken Uitkeering van gelden ingevolge de Ongevallenwet 1921 415.933,26 8.400,— 69,92 413.700,03 1.786,— 398.208,73 7.091,- Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VI 424.403,18 428.540,90 415.486,03 428.639,26 405.299,73 454.822,18 34 UITGAVEN, HOOFDSTUK VI, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Teruggave van kade- en havengelden Teruggave van te veel geheven gelden wegens het ge bruik van schoollokalen voor particuliere lessen Teruggave van pachtsommen voor vaste standplaatsen en kermis-standplaatsen Kosten van advertentiën enz Vergoeding aan het bedrijf der Gemeentewerken wegens kosten van administratie en invordering der precario rechten Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz., van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VI komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VI komende Bijdrage aan Hoofdstuk VI van den kapitaaldienst Aflossing op de uit het „Werkfonds 1934" ontvangen voorschotten voor verbetering van de traverse door Leeuwarden (bouw Noorderbrug e.a.) Bijdrage aan den vorigen dienst in de kosten van werken Kosten in verband met de legering van militairen in het beurs- en waaggebouw Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VI 35 217.268,51 73,27 26,70 60.05 800,— 8.197,55 74.656,11 114.639,19 10.967,76 1.851,76 428.540,90 424.403,18 220.624,80 50,- 25 memorie 120,— 800,— 8.837,93 70.826,08 114.639,19 7.766,26 4.950,— 4.137,72 428.639,26 415.486,03 13.153,23 237.224,— 75,- 25,- memorie 120,— 800,— 7.289,86 72.153,20 117.909,05 7.592,07 4.950,— 6.684,— 454 822,18 405.299,73 49.522,45

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 18