Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, BIJLAGE IV. Overzicht van den stand en de bezittingen van het Reservefonds van de Gemeente Gasfabriek te Leeuwarden, op 1 Juni 1940. Het reservefonds winst van 23465,84£ Af verlies 1917 36644,59 Totaal 200000, waarmede is bereikt het bedrag, genoemd in art. 27 van de bedrijf sverordening Volgd Omschrijving~der baten van de Reiniging Ontvangen bedrag in 1939 BEGROOT MG van .BATES en LASTER en KAPITAALSIFEÖMSTER en -UITGAVER voor 1941 van de GEMEE1TE-REIÏIGIRG Gewone dienst. Baten. Hoofdstuk I. Ontvangsten wegens leveringen en verdere diensten. Opbrengst van compost Geraamd wordt dat 1600 last ver kocht wordt a x„2.- per last. Opbrengst van beer Geraamd wordt dat 2000 last ver- kocht wordt a f.0.75 per last. Opbrengst van gier Geraamd wordt dat 700 last ver kocht wordt a f,0.50 per last. Diverse vuilnis Ontvangsten wegens Werk V.Derden Deze pöst is als volgt te speci- ficëeren: b.weghalen slachtafval c.dood en honden en katten d.weghalen huisafval e. bedrijfsafval f.doorspoelen van riolen g.ledigen van beerputten h.bergen van afval en"ver- strekken van diensten nie vallende onder één der tarieven totaal 750 600 100 350 2150 65 4400 1985 i- 10400 p Ontvangsten wegens cyaneeren en on derzoek woningen,meubelen, enz. Ontvangsten van geheven rechten voor geplaatste privaattonnen Deze post is als volgt te specifi- ceeren: 8600 priv.tonnen a f.5.- tijd.plaatsing van tonnen verwisseling per abönn. v keer meerdere arb.gestichten totaal 150 - 234 - 1881- 48 i 75 f.43620.75 Totaal van het Is te hoofdstuk 3109 1290 330 2059 45558 13667 76486 50 25 86 50 38 17 Geraamd bedrag 1940 1941 350 170 10800 1500 44645 13500 74165 3200 1500 350 170 10400 1800 43620 75 13500 74540:75 1911 1912 ft 1913 11 1914 TT 1915 Tf 1918 ff 26719,69i 18964,25 49515H 156014,59 j 236644,59 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. Bafen^ hoofdstuk I, gewone dienst. a.ledigen part„kolken f. TT - TT - TT TT TT - TT t TT f -- f.43000,- Tf TCO! TT TT TT Vergoeding van de kosten voor het schoonmaken der veemarkt 168 10303 66 2000 1200

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 191