r71 20120. 20210. 2. Bijlage tot het verslag der'handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden,1941Baten, hoofdstuk TI, gewone dienst, Inkomsten, hoofdstuk I, Kapitaaldienst. Volg- no Omschrijving"der baten Ontvangen i en inkomsten van de bedrag in Reiniging i 1939 Geraamd 1940 bedrag 1941 9. Hoofdstuk II. Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten. Eëne üitkeering van de gemeente aan hët bëdrijf ten bedrage van het zui ver verlies 204333 95 1 209688 90 215508 88 10. üitkeering R.V.B. 648 42 500 - 500 - 11. üitkeering ziekteverzekering 35 88 100 - 100 - 12. Opbrengst vrachten met eigen schip 1108 - 1500 - 1500, - 13. 14. Huren voor woning stalbaas f.208 terreinbaas" 208*- 'f.416.- Vergoeding voor verbruikte electri- citeit Voor woning terreinbaas wordt elec- triciteit gebruikt over denzelfden meter als voor hët aschland. Het vërbrülk wordt berekend naar f.0.50 per week. 416 26 416 26 - 416 26 - 15. Diverse ontvangsten Opbrengst oude materialen f.120.-. 171 37 120 - 120 - 16. Rente van belegd kasgeld - - - - - 17. Verhaal van bijdragen voor eigen-, wëdüwen-~en weezenpensioën Deze berekening is gebaseerd op een verhaal van 4-g$ voor ëigên- en 5-g voor weduwen- en weezenpensioen. 16013 37 16045 15 15358 08 17a. Verhaal "van premiën ingevolge de Ziektewet Dë berekening is gebaseerd op een verhaal van 0.8$-. 159 82 100 150 - Totaal van het Ilde hoofdstuk 222912 81 228496 05 233678 96 18. 19. 20. KAPITAALDIENST. Inkomsten. Hoofdstuk I. Saldo gelden door"de "gemeente"te" vérstrekken,ten behoeve van dë ver betering en uitbreiding van het be- dri-jf op 31 December-1941 Eene ontvangst uit de exploitatie" van den gewonen dienst ten bedrage van de afschrijvingen In rek.-courant opgenomen gelden Totaal van het Iste hoofdstuk 146364 21645 186012 ,57 88 59 143019 22421 190000 88 68 141796 20962 190000 67 08 354-023 ,04 1355441 56_ 352758 -11. VERZAMELING: Totaal van afdI, hoofdstuk I I, II II, I 745-4075 ■2336 78 .96 ,308219 1352758 totaal |660978 J75 i46 3, Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941» Lasten, hoofdstuk gewone dienst. Volg- Omschrijving der lasten no. "van de Reiniging TJItgegevenj icedrag in j- 1939 GEWONE DIENST. Lasten Hoofdstuk I. Jaarwedden en Loonen. Salarissen Déze post is als volgt te specifi- ceeren: directeur boekhouder 2 opzichters a f.2070.- opzichtër monteur controleur tonnendienst terreinbaas tweede"klerk machinesChrijvër tevens belast met bode diensten belooning overuren f. TT Tl TT Tl TT TT T! TT 4490»- 2700i- 4140i- 2070l- 2070I- 1890»- 1800 - 950 »- 1001- totaal 'f.20210*- Arbëidsloonen Dë2e~post is als volgt te specifi- ceerên: 1 gierschipper a 36, 1878 38 1 id."knecht 32, 40 '1690 58 2 wagenmakers 32 40, 3381 16 1 monteur 32 40 1690 56 1 kuiper 32 40 1690 58 1 stalbaas 32 40 1690 58 1 motorbestuurder 32 40 1690 58 1 motorschipper 30 •72 1602 88 1 schildër 30 72 1602 88 1 chauffeur-monteur 30 72 1602 88 1 ovenstoker 30 72 1602 88 3 voerlieden Kolkd. 30 72 4808 64 5 chauff.tonnendienst 30 72 8014 40 5 aschdienst 30 ,72 8014 40 1 vrachtwagen 30 72 1602 88 2 rioolputled. 30 72 3205 ,76 1 bakkehled 30 72 1602 .88 1 landwerker-mënger 30 72 1602 24043 ,88 15 tonnenbezörgers 30 72 20 6 tonnehspoelers 28 80 9016 20 1 landwerker-woonwa genkamp tot 15-4-'41 Zi 1.8C 432 - 1 praamlader 28, 80 1502 70 1 -viSscher 28 80 1502 70 2 rioolputledigers 28 80 3005 40 1 bakkenleüiger 28 ,80 1502 70 4 landwerkers 28 80 6010 80 4 aschophalërs 27 .84 5810 44 1 kolklediger 27 ,84 1452 61 1452 61 1 urinoirschöonmaker 27 184 1 straatv. veemarkt 27 ,84 1452 *61 11 straatvegers 27 84 15978j71 1 vüorman~landwerker i te Wartena i28 ,57 73 1490 \66 landw. te Wartena '26 _5578j88 84 vaste werkl. transp. 1 i 1 129208 ,02 19533 50 156836,42 152630 Geraamd bedrag 1940 1941 157700. f17*636 9 92 172750, 177910

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 192