1082 100, 19700, 100, 50, 4. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. Lasten, hoofdstuk I en II, gewone dienst. Volg- Omschrijving der lasten no. "van de Reiniging (Uitgegeven! (bedrag in 1939 84 vaste werkl. transport 129208 ,02 Op arbeidsovereenkomst: 1 veemarktschrobb.p.u.48c 1235 1 id.schröbster 33 e 515 3 tonnenbezorgers a 24 96 3907 02 1 aschophaler 22 08 1152 07 3 werkl.Wartena 23 28 3644 01 1 hulp monteur 22 08 1152 07 6 werkl .'huipd 23 28 7288 02 100 werklieden 148101 21 Extra hulp tonnen- en as oh- dienst voor de feestdagen 2000 Voor Vervanging verlof en ziekte 7000 Voor overuren 600. - totaal 157701 21 afgerond op f.157700.- Totaal van het Iste hoofdstuk Hoofdstuk II. Onderhoudskosten van terreinen,ge houwen, paarden,auto^s,enz Onderhoud gehouwen en terreinen 176369 Onderhoud paarden voor haver hooi turfstroöisel of stroo paardeköeken ijzer- en hoefbeslag" geneeskundige diensten diverse onkosten totaal 1500 350 600 300 20 30 f 2800 Onderhoud tuigen Onderhoud rollend 'materiaal en auto's Onderh.róllend materiaal reparaties auto's Onderh.en aankoop banden benzine en olie totaal 300 5000 1400 13000 19700 27. Onderhoud gereedschappen 28. Onderhoud pramen 29. Onderhoud houten schip 30. Onderhoud privaattonnen 31. Onderhoud rijwielen 32. Onderhoud meubelen Totaal van het Ilde hoofdstuk 731 1945 31 18950 1141 201 146 95 46 24371 92 172750 92 172750 18 83 20 50 39 71 26 29 35 03 74 Geraamd bedn 1940 1941 775 1700 30 20400 1200 200 150 1000 100 50 25605 - 177910 177910, 775, 2800, 1200 300 150 1000 26175 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. Lasten, hoofdstuk III en IV, gewone dienst. Volg- no. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Hoofdstuk III. Kantoor- en Aüministratiekos *U t»Il i> Bureaubehoeften Deze post betreft~Het aanschaffen van kantoor- en teekenbehoeften en kosten van bind- en drukwerk. Verlichting en verwarming bureaux en terreinen ën stroomverbruik ma chinerieën Greunsweg 80 en Overijs- selschestraatweg 1 Reis- en verblijfkosten A dv ert ent i ekos t en Telefoon- en te'legramkosten Zegels en portikosten Verzekering tegen"br&ndschade van gebouwen" en loods en"enz.Greunsweg 80 en Overijsselschestraatweg 1 Verzekering van bedrijfsauto's 42. 43. 44. 45. 46. 47. Omschrijving der Lasten van de Reiniging jUït gegeven! bedrag in i 1939 Geraamd bedrag Schoonmaken kantoorlokalen loon"schoonmaakster kosten jaarl.schoonmaak schoonmaakartikelen f.443:42 22 50 201- f.485192 Diverse onkosten wasschën van"handdoekën~ verpleegkostenwerklieden tonnenbelasting ri jwiëlbelasting rij- en nummerbewijzen_ div.vrachten,réchten,enz controle adm.Centr.Bureau Totaal f 72 L- TT 100 - TT 10 - TT 22 50 TT 25 - TT 30 TT 250 ,- f 509 50 Totaal van het lilde hoofdstuk Hoofdstuk IV. Kosten terzake van pensionneerlmg en verzekering van het personeel. Pensioenen,toelagen,wachtgelden (Bijlage II) Pensioensbijdragen- Kosten Ongevallenwet - Kosten Invaliditeitswet Kosten Ziektewet Totaal van het IVde hoofdstuk 360 78 789 12 17 418 30 92 829 4-81 330 3358 78 60 10 47 97 75 92 29 96 1940 24627 19915 1838 457 219 47058 62 83 41 03 85 20 32 - 400 900 75 50 400 50 92 850 487 279 75 33 50 3584 1941 400 58 27069 19994 15001 500 300 49363 47 47 800 7'5 .50 400 50 92 850 485 509 3713 75 92 50 26850 19844 1600 500 350 49144 17 43 43

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 193