H Bijlage tot het verslag der Handelingen van dë gemeenteraad van I,oonv;arden, 1941. La.'ben, Hoofdstuk VJ., gewone,.client. 61. 157 3OO77 200,- xsijiage "GOu het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden. 1941. Le iten,hoofdstuk V en V: gewonc dienst. Volg- no Hoofdstuk V. Rënte Rëntë Van opgenomen kasgeld Dë berekening is gebaseerd op een rentevergoeding van 2-g%. De aan de Gemeente toekomende rente van schuld Deze post is als volgt te specifi- ceeren a.van de gefixeerde schuld ad f.104569.81 is een rente ver- Omschrij ving der Lasten van de TR einiglng .Uitgegeven bedrag in 1939 schuldigd van 5is van dë bouwkosten van het terrein Greunsweg 3§$ van 2-gjo 3 4> 2043.74 is 8854.77 11678.06 33062.— 68093.45 totaal f.5233 71 509 408 826 49 53 92 73 55 2042.80 f .8893.02 Dë aan Het Gem,Grondbedrijf toeko mende rente van de waarde van het terrein aan den Greunsweg Waarde grond 12176 m2. a f,1,50 is f.18264,-, rente 6 Cöuponbelasting Tërüg te betalen aan de gemeente, wegens door haar verschuldigdeop de geldgevers niet te verhalen be lasting. Totaal van het Vde hoofdstuk HoofdstukTï. Andere uitgaven,niet vallende on der de vorige hoofdstukken, Winterdienst Gratificatiën Kosten-vaste Baadscommissie Des infectie Aanschaffing dicnstkleeding Vervoer waardeloos vuil Dëze~post is als volgt "te specifi- ceerenT gasolie,motorolie,enz bruggelden poëtswatten,petroleum,enz premie verz.8 pramen) "Berkel") onderh.motorboot Berkel grondbelasting rijwielverg, werklieden voor Het slatten van slooten te Wartena jpraamhuur,sleeploon en diverse kleine uitgaven voor Het dooden van rat ten te Wartena totaal |f.2070;" f ft 750 200 40 255 300 17 75 150 132 150 87 13 transporteeren 3448 ,.50 Geraamd bedrag 1940 9479 95 1095 14024 3004 409 271 1680 84 4000 9186 48 1941 5000 8893 1095 .84 29 69 56 51 29 14282 5000 500 350 1800 5366105 7650 32 1095 14997 5000 500 350 2070 02 84 17 03 7920 no. 57. 58. 59. 60. Omschrijving der Lasten van de Reiniging transport 'Uitgegeven Ibedrag in j- Geraamd bedrag 62. 63. 64, Sproeien voor waterverbruik 17 chloor calcium Provisie agenten 65. 66. 67. 68. 69. if. 150 *- 150 U Aflevering compost,beer en gier Wieden straten cn aankoop Weedkiller Onkosten vuilnisverbranding Aankoop materiaal ten behoeve van hét schoonmaken der veemarkt Deze post is als volgt te specifi- ceeren: waterverbruik jf.3000*- diverse materialen j" 600»- voor sneeuwruimen j" 400J- benzine en o'lieverbr» j" 800,- totaal 'f.4800i- Aankoöp materialen voor te verrich ten Werk voor Derden Voor aankoop van diverse materialen en voor Water voor het doorspoelen van wanden en riolen-» Kosten Cyahëeringsdienst kosten geneeskundige toelage opzichter A.,Veis en werklieden voor cyaan-kalizwavelzuur div.benooctigdhecten vergoeding A.üederhüed voox ontsmettingen Groene Kruis 375 4- 2501- 80 i- 500 j - 1501- 751- totaal |f^l430.- Kosten van den Algemeenen dienst Vorderingen op derden, welke onin baar zijn Kosten waterverbruik Greunsweg 80 Reinigen urinoirs (voor waterverbruik) Afs ehri jvingen (geraamd volgens bijlage III). Totaal van het Vide hoofdstuk 1939 5356*05 58 21 237 Uo 98 4760153 275 40 247 1423 114 44 21645 48 58 88 1940 7650.- 100,,- 300 10 4800 300 1125 34185 51 125 44 >2421 37075 1941 68 68 79201- lOOl- 300 10 4800 300 300 1430 114 44 20962 36280 08 08

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 194