8. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1941; Uitgaven, hoofdstuk I, Zapitaaldienst. Vol* no Omschrijving der uitgaven van de Semiring 70, 71. 72. 73. 74 ZAP I'PAALD IESST U 7Ï3A VEN Hoofdstuk I. Saldo door de gemeente te verstrek ken gelden op 1 Januari 1941 Hét 'bedrag bsnoodlgd voer kapitaal- verstrekking is .gebaseerd op het"na- deëlig sSló'0 van de laatst vastge stelde rekening van kapitaal?inkom sten én -uitgavenfi«c.1939hetwelk "bedroeg Te vermeerderen met het voor uitbreiding benoo- 3igd kapitaal ad f.6650,,- en hét bedrag der aflos singen f,£832S3 over 1940 tezamen Te verminderen met de af schrijvingen over 1940 ac Waardoor het nadeelig saldo op 1 Jan.1941 moet worden gesteld op Alle uitgaven ten behoeve van de" verbetering en uitbreiding van het bedri jf f «146364 57 18482 93 f.164847 50 22421I68 f.142425J82 a.400 priv„tonnen a fa8<,~ b oger e e dschapper c.eén bakpraam d.nieuwe motor voor Berkel eaanhangsneeuwploog 32001- 8001- 22501- 35001- 750,1- totaal jf. 105001- Totaal van het 1ste hoofdstuk W TT TT TT V E K 3 A M E I: IS 5 van af a I, hoofdstuk TT I. I" TT TÏ I, III ?T TT I, IV TT "T X V TT 7T I. VI li TT TT IT 11, I !ül tgegevp.j Geraamd bedrag (bedrag in i 1939 1940 148210 34 146958 9967 Aflossing aan de gemeente In rekening-courant gestorte gelden Saldo van door afschrijving be schikbare middelen afgeschreven wordt no„69 f.20962 08 voor uitbr.no.71 (£10500i- afgelost wordt 72!" 9852;93" 20332 93 Blijft beschikbaar f. 629l15 9832 186012 18 93 59 8650 9832 .90000 354023 j,04 055441 63 142425 93 L 56 1941 10500 9832 190000 352758 82 93 75 B A T. A 1 2 Baten 1308219 .7 i Inkombben j352758 .IR lasten" (3G8E19 71 Uitgaven 352758 (75 1779101- 26J75 J~ 3713i17 49144 43 1499703 36280i08 (3C8219 171 - 25275 8j_7 5 totaal 660978 i46 660978<46 660978,46 ~ni Ihïl Saldo 'ij 9. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. Bijlage I. Overzicht van de LeeningS3chulden. Jaar waarin de 1 Oorspronkelijk schulden zijn (bedrag der ontstaan [schulden Besteerende schuld op 1 Jan.1941 Rente fc Bedrag der aflossing in 1941 Bedrag der rente in 1941 Kapitaal op 1 Januari 1931 f. 104669 81 f. 104669 ,81 5 f. f .5233 ,49 leening 1920 restant TT 2919 62 TT 2043 ,74 H Tl 291 ,96 TT 71 ,53 Leening 1928 restant TT 29515 ,90 tl 8854 ,77 H TT 2951 ,59 TT 309 92 Leening 1-937 n 13429 ,97 TT 11678 ,06 3i 11 5'83 ,97 TT 408 73 Leeningen 1938 41327 ,52 TT 33062 ,- 2-i TT 4132 ,76 TT 826 55 Obligatielee- ning 1938 TT 71838 ,75 TT 68093 ,45 3 TT 1872 ,65 TT 2042 80 f 263701 ,57 f. 228401 ,83 f. 9832 ,93 f .8893 02

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 195