6 8 10 15 40000 "vet a O.O312OO.- 35000 vleesch" O0OI4. llpOO- baten 27O 83169.99 2932.85 6679.85 830.- 2700.- 2700.. 100.- 100.- 20.- 883.- 830.. 883.- 3 1941 14 830.- 22.92 883.- - - 15 27OI.89 2673.12 2668.04 16 2,60 2.60 5.5O 17 II61.37 II55.- 1060.- [(.666.24 18 73282.63 100 000.- 100000.- |i9 DRUP (20 SRMFVAN DEKAF-S-CTTÏÏU- 10498.63 20a 1+259651 48551.19 31 dëce/beR 1941- j 127598.67(158849.82 156720.18 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940 Volg- no 5 9 11 12 Omschrijving der Baten van het openbaar Slachthuis Trsi 20000 kg.organen a 0.0^ lj.00.- Samen 3OOO.- Op invoer van buitenl. vleesch en vet kon niet gerekend worden. TOTAAL VAN HET Lste HOOFDSTUK HOOFDSTUK II. ONTVANGSTEN WEGENS ANDERE RECHTEN"! WEEGRECHTEN STERILISEER- EN SKEL TRECH TER STALRECHTEN a.wegens gebruik van de stallen ll).00.- b.wegens verstrekt voeder I5OO.- Samen f29ÜO- HUUR VOORKOELHUIS HUUR VAN KOELCELLEN VERSCHILLENDE ANDERE RECHTEN LOS- en LAADRECHTEN TOTAAL VAN HET Ilde HOOFDSTUK HOOFDSTUK III. ONTVANGSTEN VAN VERSCHIL- LENDEN AARD""ËF"T0EVALLIGË EEN UITKEERING AAN HET BE kijf TEN BEDÏÏAGE VAN hEtt HUREN: kantoor rijksambtenaren woning cpz.keurmeester 279 vo oman-machinist 275 kleerkostjes 15 bergloods etc. 104 Samen 959 Transporteeren Ontvangen bedrag in 1959 «5169-99 geraamd bedrag voor 6 19i|0 75550. 94-70 3503.IO l4l.20 8.- 75550.- 64500.- 100.- I 100.- 2900.- j 2900.- memorie memorie j memorie 40 5840.- 5820.- 955-- 955-- Bijlage tot net ver-slag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 194.0. Volg- no j Omschrijving der Baten van het 0 PE1JBAAR SLA CHTHU IS Ontvangen bedrag in 1959 Geraamd bedrag voor 1940 Transport RENTE VAN BELEGD KASGELD 955-- VERHAAL VAN BIJDR.V.EIGEN, WEDUWEN- EN WEEZENPENS3DEN VERHAAT, VAN PREMIËN INGE VOLGE DE ZIEKTEWET DIVERSE ONTVANGSTEN: a.afdrsub.ontvanger 200.- b.bijdr.fa.Molendijk in kosten weghalen v.slachtafvallen 65.- c.vergoeding direc teur v.trekhonden- keuring 225.- d.vergoeding direc teur toezicht veemarkt 550.- eopbr .verkochte melk 20.- i Samen 1060.- Daar waarschijnlijk niet op slachtingen voor export gerekend mag worden, zijn ook geen ontvangsten voor afdr.rijkskeurmeester en opzichters veeartsenijkun- ;dige dienst geraamd. 1 TOTAAL VAN HET lilde HOOFDSTUK 4719-68 4695.72 KAPITAALDIENST INKOMSTEN. 1 1 Hoofstuk I. IN REKENING-COURANT OP 1 GENOMEN KASGELD 1 GELDEN DOOR DE GEMEENTE TE VERSTREXKESTTEN BEHOE- 1 VE VAN DE VERBETERING EN UITBREIDING VAN HET BE 1 i -- EEN ONTVANGST UIT DE EX 1 PLOITATIE TEN LASTE VAN 11719-55; 9I440.72 VINGEN DOOR DE GEMEENTE TE VSR- STREKKËN KAPITAAL PM 47279-46 1 TOTAAL VAN HET Is te HOOFDSTUK

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 199