INKOMSTEN, HOOFDSTUK VII, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK VII. Eigendommen niet voor den openbaren dienst bestemd. Opbrengst van den houthak Pacht van de jacht en visscherij Huur voor het gebouw Groot Schavernek, waarin ge vestigd de Rijkskweekschool voor onderwijzers Huur van een gedeelte van het voormalig terrein van de Gemeente-reiniging aan den Overijsselschen straatweg in gebruik bij de Coöperatieve Veiling „De Tuinbouw" G.A Cijnzen en erfpachten Renten van kapitalen a. inschrijving op de Grootboeken der Natio nale Schuld6.288.17 b. wegens op een andere wijze belegde gelden 3.590.80 c. wegens tijdelijk belegd kasgeld Restitutie van betaalde belastingen, maalgelden en straatbelasting Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VII 2.889,73 15,- 5.133,32 2.750,— 990,42 6.322,14 24.906,35 43.006,96 34.267,32 8.739,64 20,— 15,- 5.000,— 2.750,— 986,37 6.305,16 24.776,45 39.852,98 34.787,83 5.065,15 20,- 15,— 5.000,- 2.750,- 986,37 9.878,97 25.718,12 44.368,46 35.684,51 8.683,95 36 UITGAVEN, HOOFDSTUK VII, gewone dienst. 1941. <D B B 3 a ta OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK VII. Eigendommen niet voor den openbaren dienst bestemd. 345 Grondlasten en straatbelasting 346 Onderhoud, verlichting, verwarming en schoonhouden van het gebouw Groot Schavernek, waarin gevestigd de Rijkskweekschool voor onderwijzers 347 Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VII komende 348 Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VII komende 349 Rente van waarborgsommen Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VII 37 26.381,35 2.208,87 2.306,41 3.195,81 174,88 34.267,32 43.006,96 26.248,77 2.983,— 2.185,37 3.195,81 174,88 34.787,83 39.852,98 27.246,49 3.003,— 2.064,33 3.195,81 174,88 35.684,51 39.852,98

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 19