4» 5. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 19^0. VERZAMELING. TOTAAL VAN AFDEELING I, Hoofdstuk I 'i w AFDEELING I, Hoofdstuk II AFDEELING I, Hoofdstuk III 11 AFDEELING II, Hoofdstuk I Totaal 231706.1;2 Bijlage tot het verslag der handelingen van dan gemeenteraad van Leeuwarden, 19I4.O. VriLg- no Omschrijving der Lasten van het Uitgegeven bedrag in Geraamd bedrag voor OPENBAAR SLACHTHUIS 1939 1914.0 1914-1 GEWONE DIENST. LASTEN. HOOFDSTUK I. Aankoop van materialen enz. 2.1 ELECTRICITEITSVERBRUIK 260I4..82 2600.- 2600.- 50000 kV/U a f.0.0ip75 2375.- 75OO O.O3 225.- Samen 2Ó00.- 22 WATERVERBRUIK 2000 m3 per kwartaal a 2I4.O IO38.O5 960.- 960.- 23 STEENKOLEN, 80 ton a f.lé.- 12I4.5 83 '1156.- 1280.- 2k OLIE, AMMONIAK EN ZOUT 290.93 250.- 3OC.- 25 VEEVOEDER 1257.02 990.- 1225.- I5OCO kg. hooi a f.75.- 1125.- 1000 mais "100.- 100.- Samen 1225»- 26 STR00- EN ZAAGMEEL 14-35.69 350.- 63O.- 27 I 28 I5OOO kg.stroo a ipO600.- 100 zak zaagmeel a O.3O J0.~ Samen 630.- KOSTEN VAN REINIGING EN ONT SMETTING SLACHTPATRONEN,H65O a O.O385 299.33 558.60 350.- l4.6U.75 U50.- 14U8.53 29 DIENSTKLEEDING EN HANDDOEKEN 95-- 100.- 100.- 30 LABORATORIUMBENOODIGDHEDEN 56.76 50.- 75.- TOTAAL VAN HET Iste HOOFDSTUK 7882.O3 7270.75 8068.55 HOOFDSTUK II. Kosten van gewoon onderhoud 31 ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN TERREINEN Daar het noodzakelijk is de hoofdgebouwen van buiten te verven, is deze post met het daarvoor geraamde bedrag ad f.600.- verhoogd. 797.97 ll+OO- 1200.- 32 ONDERHOUD VAN INSTALL. EN IO93.37 101+0- 1350.- MACHINES 33 AANKOOP EN ONDERHOUD VAN 316.9k 350.- i+50. - GEREEDSCHAPPEN Transporteeren 2208.28 2790.- 3000.-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 200