3k 39 ia k-3 k-5 510.- 1720.96 132.- 600.- 21.50 62.50 180.- 30.- 50.- 50.- 75- 10I498.63 6. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, I9J+O. Volg- no Omschrijving der Lasten van het Uitgegeven bedrag in 1939 Geraamd bedrag voor OPENBAAR SLACHTHUIS. 19140 191+1 Transport 2208.28 2790.- 3000.- ONDERHOUD VAN DIENSTRIJWIELÈN 7.65 10.- 10.- 35 ONDERHOUD VAN MEUBILAIR 25.- 25.- 36 SCHOONHOUDEN KANTOREN, MAGA 360.- 360.- ZIJN EN LAB. 337.19 TOTAAL VAN HET Ilde HOOFDSTUK 2553.12 3185.- 3395.- HOOFDSTUK III. SÊLarissen en loonen. 37 SALARISSEN 17253.20 16883.- 171146.- directeur 5390.- plv.directeur 17.50- kassier-boekhouder 255O.- 3 Opz.keurmeesters 7363.50 derde klerk 1367.56 overwerk 25,.- Samen f.171146.- 38 LOONEN. II552.148 II6I4I.8O 11379.72 voorman-machinist 1969.6I4 machinist I08I4.8O hulpipachinist 1597 44 3 halknechten J4.53O.2i4 stalknecht ll4.97.60 los personeel of overw. 100.- Samen 11379*72 TOTAAL VAN HET lilde HOOFDSTUK 28805.68 2852I4.8O 28525.72 HOOFDSTUK IV. Kantoor- en administratiekos ten BUREAUKOSTEN 513.20 680.- 650.- 1 a.bureaubehoeften 300.- b.zegels,porti, c.a. I4O.- c.telefoon 310.- Samen 650.- j 39a CONTROLE ADMINISTRATIE I5.O.- 200.- I4O VERWARMING w._ 10.- TOTAAL VAN HET IVde HOOFDSTUK 663.20 690.- 850.- HOOFDSTUK V. Kosten van pensionneering en verzekering van het personeel 1 1 3922.16 PENSIOENSBIJDRAGE 3899.70 3856.20 142 KOSTEN TER UITVOERING VAN DE 109.69 1140.- 1140.- ONGEV.-INVAL- EN ZIEKTEWET TOTAAL VAN HET Vde HOOFDSTUK 14009.39 3996.20 14062.16 7 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, I9I4O. \6lg- no. Omschrijving dor Lasten van het OPENBAAR SLACHTHUIS Uitgegeven bedrag in 1939 Geraamd bedrag voor "Ï9ÏÖ" 191a 1+6 ^7 kB k9 50 51 52 53 HOOFDSTUK VI. Rente en huur van terreinen, RENTE VAN KAPITAAL Aan de gemeente te ver goeden wegens rente van ge leend kapitaal: a.31^ van 396I4.7 27 (leening I92I4) b.2^% van 25it.92.i5 (ieleening 1938) c.2%% van 25l4.92.i5 (2e leening 1938) van IO5OO5.75 (3e leening 193°) Aan het Gem.Grond bedrijf, wegens rente voor het gebruik van den grond 7211«79 Samen f.1302!).. 21 RENTE VAN OPGENOMEN KASGELD 1387.65 637.3O 637.3O 3150.17 TOTAAL VAN HET Vie HOOFDSTUK HOOFDSTUK VII. Uitgaven niet tot de vorige hoofdstukken behoorende. BELASTINGEN EN PREMIËN VAN ASSURANTIËN DIVERSE KLEINE UITGAVEN REIS- EN VERBLIJFKOSTEN ONVOORZIENE UITGAVEN WEGHALEN STALMEST,BLOED ENZ. ABONNEMENTEN TIJDSCHRIFTEN AFSCHRIJVINGEN: 6217 .91+ te. ramen op gebouwen 2% van 3IO897.I3 uitbreiding veestallen ins tall. v. k-302kr- mach.en gereedsch. 10$ van 53^135 nn meubilair 1'tsf0 v13288 dis^b le leerling 19 3 8 2e 1938 3e 1938 Samen f.^ljl HUUR EN ONDERHOUD ZIJSPOOR N.T.M. UITKEERING N.V.NED.THERMO CHEivi.FABRIEiC 13912.87 13[).19.76 1302ip. 21 lipOijlp87 85O.- lJ4.269.76 1362^.21 152.1+7 I487.5O 60.25 H719.53 500.- 180.- 30.- 50.- 50.- 500.- 75-- 9^0.72 320.- I400.- 320.. ipOO 320. i).Q0. Transpor teeren 1322l4.15;12103.63 IIOI45.72

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 201