8, 12310.61 I, Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940> Volg-! Omschrijving der Lasten novan he t OPENBAAR SLACHTHUIS Uitgegeven j bedrag in 1959 Geraamd bedras voor 19^0 1941 Transpor t AANDEEL IN DE ALGEMEENE KOSTEN DER GEMEENTE IN VER HOUDING TOT DE DIENSTEN DOOR DE GEMEENTE AAN HET BEDRIJF VERLEEND EEN UITKEERING AAN DE GEMEEN- TE TEN BEDRAGE VAN DE ZUIVERE WINST TOTAAL VAN HET VII e HOOFDSTUK KAPITAALDIENST. UITGAVEN HOOFDSTUK I. Saldo van vorige jaren Het bedrag,benoodigd voor kapitaalverstrekking is ge baseerd op het nadeelig saldo van de laatst vastgestelde rekening van kapitaalsinkom sten en -uitgaven (i.e.1959)» hetwelk bedroeg 42596-51 te vermeerderen met het bedrag der af lossingen over I9I4.O 12510.él 5^907-lH te verminderen met de afschr,over 1940 10497 55 waardoor het nadeelig saldo op 1 Jan.'lpl moet worden gesteld iop f .144x09.57 i 'IN REKENING-COURANT GESTORTE GELDEN UITGAVEN TEN BEHOEVE VAN DE VERBETERING eii UITBREIDING jVAN HET BEDRIJF EEN SCHULDAFLOSSING AAN DE GEMEENTE Leening 19Gem,leening Mei T^-~9 5049.79 Leeningen 1958 le leening 20 Juni'58 318652 2e m86.52 3e 11 2887 .J8 Samen f.: TOTAAL VAN HET Iste HOOFDSTUK 13224.15 !l2103.63j11045.72 3000.- I 3000.- 1 3OOO.- 20387.08 ;i3o43.58 2414.90 366H.23 28l47.2l': l6460.62! 41547.05 46559.21 44409.57 73282.63 {looooo.- jicoooo.- 458.38 i memorie memorie 12310.61 I23IO.6I 158849.82 156720.l8j Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden^ 1940. VERZAMELING Totaal van afdeeling I, Hoofdstuk I 8068.53 11 I, II 5595-- 11 II !l III 28525.72 11 II I, IV 850.- 11 II I, V 4"62ci6 11 II I, 11 VI 13624.21 ti II 11 I, VII 16460.62 11 II II, I Totaal BALANS. BATEN INKOMSTEN LASTEN UITGAVEN 74986.24 I5672O.I8 74986.24 156720.18 231706.42 74986.24 156720 ,18 i 1 231706.42 231706.42 SALDO Nihil OVERZICHT VAN DE SCHULDEN VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS Jaar, waarin de schulden zijn ontstaan 1924. Restant gem. leening Mei 1919j niet geconverteerd in 1934 1958conversie 20 Jun.38)aandeel on- derh.leening van f.640.000.- disagio met inbegr en restant 1934- '57 1958Zie boven disagio (zie boven) 1958 conv. 20 Jun.'3S) aand.3% Obl.leening groot f.2,225.000.~ disagio(zie boven) Oorspronkelijk bedrag der schulden 60955.84 30410.38 1454.81 30410.38 1454.81 104895-.40 5885.91 Resteerende schuld op 1 Jan.194l 59647.27 24528.30 II63.85 24328,30 II63„85 99426,70 5579 05 der schuld Bedrag der aflossing Bedrag d er rente 5i 2è 2| 2-1 2i 5 5 3049.79! 1537.65 3041.04 608.21 145.48 3041.04 145.48! 29.09 608.21 29.09 I 2734.35:2982.80 153.45; 167.57

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 202