Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE N0a 1 ff BIJLAGE NO. 1.ft Aan den Gemeenteraad, Le wnd.Secretaris-Generaai van het Departement van On derwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft ons bij schrijven van 22 November j.l. medegedeeld, dat de heer H. Beem, leeraar in de Duitsche taal en letterkunde aan de gemeentelijke hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus A, van de waarneming van zijn functie is ontheven. Daar ten spoedigste in de waarneming van zijn lessen moet worden voorzien, zal de heer L. Scheepers,te 's Gravenhage, overeenkomstig het advies van den directeur der school, voor- loopig te werk worden gesteld. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken hebben wij de eer U, na verhoor van den Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs en na ingewonnen advies van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs, voor deze tijdelijke betrekking aan te bevelen: L. SCHEEPERS, tijdelijk leeraar aan de R.K. hoogere burger school te Leiden (woonachtig te 's Gravenhage). Wij geven U in overweging tot deze benoeming over te gaan. Leeuwarden, 2 Januari 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 3 Januari 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 203