BIJLAGE NO. 2. Aan den Gemeenteraad. In verband met de omstandigheid, dat de heer Dr. J.L. Cardozo van de waarneming van zijn functie als directeur van en leeraar aan de gemeentelijke hoogere burgerschool met vijf jarigen cursus A is ontheven, is het noodzakelijk den heer J. Jansma, waarnemend directeur der school, tijdelijk van een ge deelte van zijn taak als leeraar in de aardrijkskunde te ont« heffen. De met de waarneming van het directoraat gepaard gaan de werkzaamheden toch laten niet toe, dat hij al zijn lessen blijft geven. Daar ten spoedigste in deze lessen moet worden voorzien, zal de heer H. Wissink, te Leiden, overeenkomstig het advies van den waarnemend directeur der school, voorloopig te werk worden gesteld. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken hebben wij de eer U, na verhoor van den Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs en na ingewonnen advies van de Commissie van Toezioht op het Middelbaar Onderwijs, voor de tijdelijke betrekking van leeraar in de aardrijkskunde aan de gemeentelijke hoogere bur gerschool met vijfjarigen cursus A aan te bevelen: H. WISPINK, tijdelijk leeraar aan de gemeentelijke HLB.S. met vijfjarigen cursus A en B te Leiden. Wij geven U in overweging tot deze benoeming over te gaan. Leeuwarden, 2 Januari 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BÏÏIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 3 Januari 1941. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 194-1. BIJLAGE NO. 2.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 204