Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 3. BIJLAGE NO. 3. Aan den Gemeenteraad. Wederom is de gemeente in de gelegenheid een pand in de Weerklank in eigendom te verkrijgen. Het betreft thans de bij Uw besluit van 7 Juni 1939, no. 132R/120, onbewoonbaar verklaarde woning Seringebuurt no. 9, welke blijkens de hier bij overgelegde verklaring van den eigenaar J. Unema, alhier, voor een som van f. 290.- kan worden aangekocht. In verband met de plannen tot verbetering van den woningtoestand in de Weerklank is het bezit van het gemelde perceel voor de ge meente van belang. De prijs, berekend naar f. 5.- per m2 van de grondoppervlakte van de woning met bijbehoorend erf, is niet te hoog te achten; gewoonlijk wordt voor perceelen als het onderhavige een dergelijke prijs betaald. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: tot aankoop van J. Unema, alhier, van de woning Seringe buurt no. 9, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie G no. 5583, huis en erf, groot 58 m2, tegen een prijs van f. 290.-, onder bepaling, dat de op de eigendomsoverdracht vallende kosten voor rekening van de gemeente komen. Leeuwarden, 9 Januari 1941 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 21 Januari 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 205