Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 4. BIJLAGE NO. 4. Aan den Gemeenteraad. Met het oog op het gevaar en den hinder, die in het bijzonder bij de thans heerschende verduisteringsmaatregelen voor de voorbijgangers veroorzaakt kunnen worden door aller lei voorwerpen, welke op de straat, trottoirs, stoepen, als anderszins, zijn neergezet, komt het onze Commissie, met den Commissaris van Politie, gewenscht voor, dat er een verbods bepaling in het leven wordt geroepen, krachtens welke tegen dit euvel kan worden opgetreden. Het eenvoudigst kan dit naar onze meening geschieden door een aanvulling van artikel 40bis der Algemeene Politieveror dening. Dit artikel verbiedt reeds, aan de straat gelegen stoepen te gebruiken of daarop voorwerpen te hebben op voor anderen hinderlijke of gevaarlijke wijze, maar is voor het boven aangegeven doel niet voldoende, aangezien rekening ge houden moet worden met de opvatting, dat van een "stoep" al leen sprake is bij een verhooging van de straat langs een perceel en dat dus het artikel in rechten geen toepassing zou kunnen vinden, wanneer het een niet-verhoogd gedeelte grond langs een gebouw betreft. Derhalve ware aan de redac tie van meergenoemd artikel uitbreiding te geven in dien zin, dat daarin naast stoepen ook de trottoirs en andere voor het publiek toegankelijke ruimten uitdrukkelijk worden vermeH Zoodoende wordt een regeling getroffen, die de Overheid een middel verschaft om het gevaar en den hinder op den openbaren weg tijdens de verduistering tegen te gaan en die ook in nor male omstandigheden haar nut blijft behouden. Op grond van het vorenstaande geven wij Uwe Vergadering in overweging, tot vaststelling van de in ontwerp hierachter afge drukte verordening over te gaan. Leeuwarden, 10 Januari 1941. De Commissie voor de Strafverordeningen, J.M. VAN BEIJMA Voorzitter. VERORDENING, houdende wijziging van de Algemeene Politieverordening voor de gemeente Leeuwarden (Gemeenteblad 1919 no. 7; 1920 no. 18; 1924 no. 5; 1925 nos. 19 en 49; 1927 no. 5; 1928 no. 6; 1933 nos. 11 en 12; 1934 no. 12; 1935 nos. 10, 41 en 43; 1936 no. 13; 1937 nos. 5 en 9; 1938 nos. 6 en 23; 1940 no. 8). Eenig artikel. Artikel 40bis van bovengenoemde verordening wordt gelezen als volgt: "Het is verboden aan de straat gelegen trottoirs, stoepen, of andere voor het publiek openstaande of toegankelijke ruim ten te gebruiken of daarop voorwerpen te hebben op voor ande ren hinderlijke of gevaarlik© wijze Verzonden 21 Januari 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 206