Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 194-1. BIJLAGE NO. 5. BIJLAGE NO. 5. Aan den Gemeenteraad. Reeds sedert geruimen tijd is door hen, die bij de uitvoering van de bouwverordening dezer gemeente betrokken waren, de behoefte gevoeld aan wijziging en aanvulling van den inhoud daarvan. Onderscheidene voorschriften bleken allengs onvoldoende te zijn geworden, terwijl het vaststel len van nieuwe bepalingen met betrekking tot verschillende onderwerpen.noodzakelijk werd geacht. Ook al was de bouwverordening, welke van 1905 dateert, sindsdien herhaaldelijk aangevuld en op sommige punten ver anderd, de noodzakelijkheid om haar te vervolledigen en om de eischen, waaraan bij het bouwen moet worden voldaan, meer te preciseeren, kortom, de wenschelijkheid van een al- geheele vernieuwing der verordening, trad meer en meer op den voorgrond. De wijziging van de Woningwet van 1931 stelde deze ver nieuwing feitelijk aan de orde, omdat daarbij werd bepaald, dat de bestaande bouwverordeningen in overeenstemming met die wetswijziging moesten worden gebracht. Ten gevolge van de uitgebreidheid van het onderwefp kon zulks, hier en el ders, echter niet geschieden binnen den termijn, daarvoor bij artikel XXXVIII der wet van 9 Juli 1931, Staatsblad 266, gesteld, n.l. 19 Augustus 1933, en er zijn dan ook eenige jaren daarna verloopen, vooraleer hot, bereids in 1933 door den toenmaligen Gemeentelijken Inspecteur voor het Woningtoe zicht samengestelde, concept eener nieuwe verordening zoover behandeld was, dat het door het College van Burgemeester en Wethouders als definitief ontwerp kon worden vastgesteld. Juist toen daaraan de laatste hand werd gelegd, ontstonden er buitengewone toestanden, welke het voltooien van die voorbereiding verder vertraagden, zoodat het ontwerp eerst in het begin van 1939 om advies naar de Commissie voor de Openbare Werken kon worden ge zonden. Lag het in de bedoeling, zoo spoedig mogelijk daarna de ontworpen verordening in handen van onze Commis sie te geven, ten einde de redactie uiteindelijk vast te stellen en een desbetreffend voorstel bij Uwen Raad .aan- hangig te maken, de in Mei 1940 ingetreden omstandigheden vormden opnieuw een beletsel om deze zaak af te doen. Vandaar, dat wij eerst thans gelegenheid vinden om, daar toe door Burgemeester en Wethouders uitgenoodigd, een voorstel tot invoering van de nieuwe bouwverordening aan U voor te leggen. Bij het opmaken van het concept is,' mede ter wille van de ook op dit gebied gewenschte uniformiteit, gebruik ge maakt van den "Leidraad bij het samenstellen en herzien van bouwverordeningen", geschreven door wijlen mrL. Lie- taert Peerbolte en'ir. H. van der Kaa, terwijlechter tal van bepalingen der hier bestaande bouwverordening, welker handhaving ten volle gewettigd was, zijn behouden. Ook zijn van enkele andere gemeenten de bouwverordeningen ge raadpleegd. Zoodoende is een ontwerp ontstaan, dat ook naar onze meening voldoet aan de eischen, welke daaraan voor deze gemeente gesteld mogen worden. De redactie is, hoewel zij hier en daar onvermijdelijk eenigszins uitvoerig moest zijn, zoo duidelijk mogelijk gehouden en in de terminologieis zooveel mogelijk naar eenheid gestreefd. Het zou ons te ver voeren, hier een toelichting op alle "ar-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 207