Bijlage "tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 8. BIJLAGE 110, 8, Aan den Gemeenteraad. Wegens het overlijden van mevr. A„ van Raay-Ronhaar dient te worden voorzien in de daardoor ontstane vacature in het Bestuur van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappe lijk Hulpbetoon in deze gemeente. Ingevolge artikel 3, 1e lid sub b, van het Reglement dier Instelling bieden wij U daartoe, heT; Bestuur gehoord, de vol gende aanbeveling aan: 1. mevr, P.H, VA1T DER HE IDE - B OR IR GAHeliconweg no. 6; 2. mevr. H. TINGA-VAN WIGCHEHEN, Gijsbert Japicxstraat no. 38 Y/ij geven U in overweging tot een benoeming over te gaan. Leeuwarden, 17 Januari 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.M. VAN BEIJMA E. SCHOTMAN Burgemeester. Secretaris. Verzonden 21 Januari 1941-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 211