Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO." 9. BIJLAGE NO. 9. Aan den Gemeenteraad. Het Rijksbureau Voedselvoorziening voor Friesland heeft ons verzocht het kassierskantoortje aan de Veemarkt in gebruik te mogen nemen. Dit kantoor is tot 1 Juli 1941 in huur bij de N.V. de Amsterdamsche Bank; deze heeft echter te gen huuroverdracht geen bezwaar, indien zij te zijner tijd, als het Rijksbureau het kantoortje niet meer noodig heeft, dit wederom in gebruik mag nemen. Hiertegen bestaat uiteraard geen bedenking. In overleg met de tegenwoordige huurster is het kantoortje reeds sinds 13 Januari 1941 in gebruik bij het Rijksbureau, voornoemd. Het bureau is bereid een huur van f. 30.- per maand te betalen, terwijl de verhuring tot weder opzegging kan geschieden, met inachtneming van een opzegter mijn van één maand. Van wege de gemeente zal in het kantoor tje de leiding voor electrisch licht moeten worden aangelegd; de lampen en het stroomverbruik zijn voor rekening van den huurder. Deze heeft tevens den wensch te kennen gegeven, om in het kantoor een vaste tafel te mogen aanbrengen, waartegen wij geen bezwaar hebben, aangezien het gehuurde na afloop van het gebruik weder in den oorsprohkelijken toestand zal moeten worden opgeleverd. Een verhuring op de overeengekomen voorwaarden komt ons aannemelijk voor. Hierbij zij nog opgemerkt, dat het Rijksbureau, voornoemd, een onderdeel is van de Landbouw-Crisis-Organisatie, zoodat het aanbeveling verdient, dat deze organisatie als huurster optreedt. Onder overlegging van de stukken geven wij U in overweging te besluiten: I. gerekend met ingang van 13 Januari 1941, te ontbinden de huurovereenkomst van het kassierskantoortje aan de Veemarkt, aangegaan met de W.V,de Amsterdamsche Bank; II. aan de Landbouw-Crisis-Organisatie, gerekend met in gang van 13 Januari 1941, tot wederopzegging te verhuren het kassierskantoortje aan de Veemarkt,tegen een huurprijs van f. 30.- per maand, onder bepaling, dat de huur wederzijds kan worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en voorts op de overeengekomen voorwaarden. Leeuwarden, 20 Januari 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTiiAN Secretaris. Verzonden 21 Januari 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 212