Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 11. BIJLAGE WO. 11 Aan den Gemeenteraad. In verband met de omstandigheid, dat de heer Dr. J.L. Cardozo van de waarneming van zijn functie als directeur van en leeraar aan de gemeentelijke Hoogere Burgerschool met vijf jarigen cursus A is ontheven, is het noodzakelijk den heer J. Jansma, waarnemend directeur der school, tijdelijk van een ge deelte van zijn taak als leeraar in de aardrijkskunde te ont heffen. De met de waarneming van het directoraat gepaard gaan de werkzaamheden toch laten niet toe, dat hij al zijn lessen blijft geven. Daar ten spoedigste in deze lessen moest worden voorzien en de heer H. Wissink, op wien ons voorstel van 2 Januari j.l. (bijlage no. 2) betrekking had, nader had medegedeeld niet voor een benoeming in aanmerking te willen komen, is de heer M.A.E. JOWXIS, te Leiden, overeenkomstig het advies van den waarnemend directeur der school, voorloopig te werk gesteld. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken hebben wij de eer U, na verhoor van den Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs en na ingewonnen advies van de Commissie van Toe zicht op het Middelbaar Onderwijs, voor de tijdelijke betrek king van leeraar in de aardrijkskunde aan de gemeentelijke Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus A aan te bevelen: M.A.E. JOWXIS, doctorandus in de sociale geografie, te Leiden. Met intrekking van ons voorstel d.d. 2 Januari 1941 (bij lage no. 2), geven wij U in overweging alsnu tot deze benoeming over te gaan. Leeuwarden, 23 Januari 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAW BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAW Secretaris. Oerzonden 24 Januari 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 214