Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, I9ij-1» BIJLAGE NO. lij.. BIJLAGE NO. lij.. A.an den Gemeenteraad» De huurders van de peroeelen Droovendal no.l, St0Jacobs- straat no033» Oude Oosterstraat no0L|., Ossekop nos,. 2 en 2a en Beril 1-cumermarkt no.15 hebben ons verzooht de bij hen in ge bruik zijnde peroeelen Y/ederom te mogen inhuren op de bestaan de voorwaarden» Met den Administrateur van het Gemeentelijk Woningbodrijf wiens advies wij hierbij overleggen, zijn wij van mooning, dat togon doze verhuringen geen bezwaar bestaat» Do thans geldende huurprijzen kunnen ®oor de nieuwe huurtermijnen worden gehand haafd o Do vorhuring van de peroeelen Drocvondal no.l, Oude Oosterstraat nooij. on St .Jaoobsstraat no.33* kan geschiodon tot wodoropzegging, uitorlijk voor den tijd van onderscheidenlijk 5, 5 en 3 jaar; de gomoento behoudt zich ton aanzien van do twoo laatstbedoelde percoolen de bovoegdheid voor om do huur te allen tijde to kunnen opzoggon, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De verhuring van de peroeelen Ossekop nos» 2 ,en 2a en Ber- likumermarkt no»15 kan wederom geschieden voor èen jaar; wij geven er de voorkeur ,aan den huurtermijn voor deze peroeelen op niet langer dan een jaar te stellen. Onder overlegging van de stukken geven wij IJ in overweging te besluiten te verhuren: I. aan Dr.. S.WARTENA, alhier, tot weder opzegging, uiterlijk voor den tïj'd van" 3 jaren, ingaande 12 Mei 19tl en eindigende alzoo uiterlijk 12 Mei 19^°, het perceel Droevendal no.l, tegen een prijs van zevenhonderd gulden (f.700»-) 's jaars en voorts op de voorwaarden van* het thans loopende huurcontract} II. aan A-HAdX en T.HAdK, alhier, tot wederopzegging, uiterlijk voor den "tijd van 5 jaren, ingaande 12 Mei 194.1 en eindigende alzoo uiterlijk 12 Mei I9I4.6, het perceel Oude Oosterstraat no.Ij., tegen een huurprijs van negen gulden (f,9«-) per week en voorts onder de thans geldende voorwaarden; III. aan mej„ AeM»DUIJM, alhier., tot wederopzegging, uiterlijk voor~~aen tijd van drie jaren, ingaande 12 Mei 194Ï en eindigende alzoo uiterlijk 12 Mei I9I4I1-, het perceel St.Jacobsstraat no.33> voor een huurprijs van acht gulden per vfeek en verder op de voorwaarden van het thans loopende liuur09rj.tract; IV. aan F.VAN DER WOUD, alhier, voor den tijd van een jaar, ingaan de l"2" Mei 194-1 en""eindigende alzoo 12 Mei 19J+2» het perceel Ossekop no.2, voor den prijs van acht gulden (f.8»-)per woek en voorts op do bestaande voorv/aarden; V. aan JAN VAN DER MEULEN, alhier, voor den tijd van oen jaar, in gaande "J9 Mei""19lj.l oh eindigende alzoo 12 Mei I9IJ-2, het perceel Ossekop .^OoRa, voor denp.ijs van tien gulden (f.10»-) por week en voorts op de bostaande voorwaarden; f f VI. aan JUDO VAN DER MEULEN. alhier, voor den tijd van oen jaar, ingaande" 12 MoT Tffip en eindigende alzoo 12 Mei 194-2., hot por- coel Berlikumermarkt noc15> voor don prijs van zevenhonderd gulden (f.700.-)por jaar en voorts op de bestaand?, voorwaarden. Leeuwarden, 6 Februari 19I+I Burgemeester en Wothoudors van Leeuv/ardcn, J»M. VAN BEIJMA, Burgemeester0 E, SCHOTMAN Secretaris» Verzonden 11 Februari 19^10

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 217