I Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, I94I# BIJLAGE NO. lè. BIJLAGE NO. l6. Aan d9n Gemeenteraad* Bij Uw besluit van 7 Augustus 19^4-0* no.197R/12Ó,-werd op ons voorstel (bijlage no>77) een bedrag van f.12800.- be schikbaar gesteld ten behoeve van de verbetering van het ge bouw Raadhuisplein no.30. Genoemd bedrag zou strekken voor een algeheele verbetering van het in slechten staat verkee- rende pand, waarbij tevens een doelmatiger indael,lng van de aanwezige ruimte zou worden verkregen, welke gewenscht bleek, aangezien het gebouw voor den dienst der gomeontG vermoedelijk permanent bcnoodigd zou zijn. Gedeputeerde Staten, aan wie de betreffende begrootingswijzigingen ter goedkeuring waren inge zonden, deelden ons bij schrijven van 23 October 19^-0, no.l, mede, dat ook naar de meening van den Hoofdingenieur van den provincialen Waterstaat algeheele verbetering gewenscht was, daaronder dienden dan echter ook begrepen te worden de gevels van het gebouw, zoowel aan de Weerd als aan de zijde van het Raadhuispie in.; welke gevels scheuren en uitbuigingen buiten de gevelvlakken vertoonden. Daar in de begrootingen geen post was opgenomen voor herstel van deze gevels en mede naar aan leiding van de inmiddels gestegen prijzen, gaf genoemd Colle ge ons in overweging het plan overeenkomstig het advies van den Hoofdingenieur voornoemd te wijzigen. Wij hebben daarop den Directeur der Gemeentewerken verzocht het plan opnieuw onder de oogen te zien en eventueel te wijzi gen in overeenstemming met de opmerkingen van Gedeputeerde Staten. Bij brieven van 15 Januari jlOJ no,70* 9n 3 Februari jl., no,2i).7., heeft genoemde Directeur een geheel nieuw plan van de verbouwing ingezonden. Dit verschilt in zooverre met het oorspronkelijke plan, dat daarin thans ook is opgenomen de algeheele vernieuwing en versterking van de buitenmuren met lichtkozijnen en ramen van het hoekgedeelte Raadhuisplein en Weerd, hot vervangen van de bestaando houten balklagen mot vloeren door vloeren van zoogenaamde Siegwart holle betonbal- ken, het afdekken daarvan door naadlooze vloeren en ondorvloo- ren, meerdere stucadoorworkon onz. Als gevolg van deze vorboto* ring is het mogelijk het hoogteverschil van ecnigo #trodon in de vloerhcogto beganegronds terug te brengen tot een trede. Verder wordt, door verplaatsing van den schoorsteen der cen trale verwarming, de mogelijlcheld geopend om den ketel van de ze installatie dichter bij den nieuw te maken kelderingang op te stellen, terwijl de trapopgang eenigszins ruimer kan worden ontworpen. G9lijk uit de overgelegde teekening blijkt, worden op de verdieping, in zooverre in afwijking van het vroegere plan, in plaats van drie, thans vier lokalen ingericht, H^r- van zullen er drie worden bestemd tot wethouderskamer en een tot vergaderkamer voor algemeen gebruik. De reden hiervan ligt in de omstandigheid, dat het tengevolge van de zeer sterk toe genomen werkzaamheden - waarvan nog verdere vermeerdering mag worden verwacht - noodzakelijk blijkt, aan de afdeeling Bevol king en Militaire Zaken van de Secretarie een uitbreiding van kantoorruimte te geven, als gevolg waarvan ten behoeve van de afdeeling Burgerlijke Stand beslag gelegd moet worden op do. werkkamers van de wethouders in het Stadhuis. Te zijner tijd zal een afzonderlijk voorstel te dezer zake IJ beroiken.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 219