Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 191+1* BIJLAGE NO» lé. De kosten van den verbouw, waarbij uiteraard rekening is gehouden met de gestegen materiealprijzen; worden door den Directeur der Gemeentewerken, blijkens de hierbij overgelegde begrooting, geraamd op rond f.22200c-, met inbegrip van de al gemeens kosten0 Voor nadere bijzonderheden zij verwezen naar de ter inzage liggende stukken. De Commissie voor de Openbare Werken kan zich, blijkens het hiernevens overgelegde schrijven dd0 7 Februari jl., met het nieuwe plan vereenigen* Wij geven ÏJ derhalve in overweging te besluiten: onder intrekking van het besluit dd» 7 Augustus 19^4-0, no»197R/ 126, voor zoovernoodig, ten behoeve van de verbetering van het gebouw Raadhuisplein no.^O, volgens het hierbij behoorende schetsontwerp, een bedrag van f,22200,- beschikbaar te stellenj tot wijziging, in verband met het sub a beslotene, van de gemeen- tebegrooting en die van het bedrijf der Gemeentewerken, beide voor het dienstjaar I9I4JL Leeuwarden, 10 Februari 191+1* Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 11 Februari 191+1* Bijlage tot hot verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, I9I+I-. BIJLAGE NO. 17. BIJLAGE NO, 17, Aan den Gemeenteraad. De huurder van den dagwinkel op den hoek van de Tuinen Zuidzijde en de Voorstreek verzoekt dezen winkel na afloop van de tegenwoordige huur, welke 12,Mei I9I4I eindigt, wederom te mogen inhuren voor den tijd van een jaar en tegen een prijs van f.14.50per jaar0 De tegenwoordige huur bedraagt f.62i+.- per jaar. De administrateur van het Gemeentelijk Woningbedrijf, wiens advies wij hierbij overleggen, is van oordeel dat er in de ge geven omstandigheden aanleiding bestaat om met een huur van f.14.50.- voor een jaar genoegen te nemen, aangezien niet te ver wachten is, dat een hoogere huurprijs zal kunnen worden bedon gen. Wij kunnen ons met dit advies vereenigen, aangezien het hier e<jn winkel zonder woongelegenheid betreft en de huur slechts voor een jaar wordt aangegaan, Onder overlegging van de stukken geven wij U mitsdien in overweging te besluiten aan D. ADIRKSalhier, voor den tijd van een jaar, ingaande 12 Mei' 'l9tpl en eindigende alzoo 12 Mei 191+2, te verhuren den winkel op den hoek van de Tuinen Zuid zijde en de Voorstreek, voor dan prijs van f.l+50«- 's jaars en voorts op de, zoo noodig eenigszins te wijzigen,voorwaarden van het thans loopende huurcontract. Leeuwarden, 13 Februari 19I4JL. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 13 Februari 19I+I»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 220