ONTWERP I. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, I9lpU BIJLAGE NO. 18, BIJLAGE NO. 18. Aan den Gemeenteraad, Bij beschikking var de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en Binnenlandsche Zaken, opgeno men in Verordeningenblad 191)1, stuk 2, is een regeling getrof fen betreffende toekenning van een tijdelijke toelage aan het rijkspersoneel en tot verhooging van het minimum van de kinder toelage, In zijn hierbij overgelegde circulaire van lip Januari I9I4J. geeft de Secretaris-Generaal van het Departement van Bin- nenlandsche Zaken aan de gemeentebesturen in overweging ten aanzien van het lager bezoldigde gehuwde personeel der gemeen te in overeenkomstigen zin te handelen. Naar aanleiding hiervan zijn omtrent deze aangelegenheid be sprekingen gevoerd in h.9t Centraal Overleg, als gevolg waarvan het Centraal Orgaan adviseert voor het gemeentepersoneel gelij ke maatregelen te nemen als voor het Rijkspersoneel van kraoht zijn geworden. Wij kunnen ons hiermede vereenigen en leggen de daartoe strekkende ontwerp-verordeningen hierbij aan U over. Het ontwerp in zake de tijdelijke toelage sluit zich geheel aan bij de rijksregeling en heeft de strekking aan het lager bezoldigde gehuwde personeel en de daarmede gelijkgestelden met ingang van 1 December 19J4.O tijdelijk een "toelage van te verzekeren, met dien verstande, dat de wedde, vermeerderömet de toelage, een bedrag van f.1900." niet overschrijdt. Ongehuw de kostwinners vallen buiten de regeling; voor hen zijn alsnog nadere voorzieningen in overweging. Voor verdere toelichting volstaan wij met verwijzing naar de nota van opmerkingen, gevoegd bij het advies van het Centraal Orgaan, Slechts zij hier nog opgemerkt, dat, aangezien artikel 223 der Gemeentewet goedkeuring van de bezoldiging der gemeen tepolitie eisoht, voor deze categorie van het gemeentepersoneel een afzonderlijke verordening is ontworpen. De wijziging van het minimum-bedrag der kindertoelage, waar door de bedragen van f»6o«- per jaar, f.5.- per maand en f,1,15 per week worden verhoogd tot resp. f„75»~j f.6,25 0n f,1 zulks gerekend van 1 Januari I9I4I af, stemt overeen met de re geling voor het rijkspersoneel en behoeft derhalve geen nadere toelichting. Onder overlegging van de stukken geven wij U in overweging tot vaststelling van de in ontwerp hierna afgedrukte verorde ningen over te gaan, Leeuwarden, 13 Februari 19ipl Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN EEIJMA, Burgemeester. E, SCHOTMAN Secretaris. VERORDENING tot het verleenen van een tijdelijke toelage aan het gemeenteperso neel. Artikel 1* Deze verordening versbaat onder: a. "leden van het gemeentepersoneel*' hen, die door of vanwege de gemeente in vasten of tijdalijken dienst zijn aangesteld, dan wel op arbeidsjoev-ar' cmst naar burgerlijk recht in dienst zijn genomen, met uitzondering van:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 221