Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941 BIJLAGE NO.19. BIJLAGE NO„19. Aan den Gemeenteraad. Het perceel op den Oostelijken heek van de IJsbaan- straat en de Houtdwarsstraat strekt zich,gelijk uit de hierbij overgelegde teekening blijkt,uit tot ongeveer de as van laatstgenoemde straat. Een gevolg daarvan is,dat het verkeerter plaatse slechts de beschikking heeft over de halve straatbreedte.dat is over ongeveer 2.50 Meter. Be eigenaar van het betreffende perceel,E.DE JONG,te Huizum,heeft zich bereid verklaard het op de gemelde tee kening in roode kleur aangeduide gedeelte,ter grootte van ongeveer 21 M2.,aan de gemeente in eigendom af te staan, tegen een prijs van f 5.- per M2.of in totaal f 105.-. Hierna kan doortrekking van de straat over de volle breedte plaats hebben,waardoor een gewenschte verbetering zal wor den verkregen. De gevraagde koopprijs is niet te hoog te achten. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: tot aankoop van E.DE JONG,te Huizum,tegen den prijs van f 105.-,van het op de hierbij behoorende teekening in roode kleur aangeduide gedeelte,ter grootte van +21 M2., van het perceel,kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie E no.2988,gelegen op den Oostelijken hoek van de IJsbaanstraat en de Houtdwarsstraat,met bepaling,dat de op de eigendomsoverdracht vallende kosten voor rekening van de gemeente komen, Leeuwarden, 1 3 Februari 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M.VAN BEIJMA,Burgemeester. E.SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 14 Februari 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 223