rr Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19U-1 BIJLAGE NO. 20. BIJLAGE NO. 200 Aan den Gemeenteraad. Bij Uw besluit van 13 Maart I9J+O, no.60R/l|.7, °P ons voorstel (bijlage no.25)overeenkomstig het bepaalde in het vierde lid van artikel 3° der Woningwet bepaald, dat de vast stelling van een plan van uitbreiding voor de gemeente, met uit zondering van het gedeelte, dat begrepen is in het bij Raadsbe sluit van 22 Februari 1959» no.35R/l6, vastgestelde uitbrei dingsplan, in voorbereiding was. Door het nemen van een zooda nig besluit, dat volgens de voorschriften door het hoofd van het gemeentebestuur onverwijld ter openbare kennis moet worden gebracht, kan, gelijk U bekend is, worden voorkomen, dat even tueel zou worden gebouv;d in strijd met het in voorbereiding zijnde uitbreidingsplan. In het aangehaalde vierde lid van ar tikel 3^ der genoemde wet is voorts bepaald, dat het bedoelde besluit vervalt, indien niet binnen een jaar na de dagteekening daarvan het ontwerp van het uitbreidingsplan overeenkomstig hot bepaalde in artikel 37> tweede lid, der wet ter inzage is ge legd. Deze termijn loopt dus voor Uw besluit van 13 Maart I9I4-O op 13 Maart a.s. af. Het is echter niet mogelijk gebleken het betreffende uitbreidingsplan op dien datum zoover gereed te heb ben, dat ter visie legging van het ontwerp kan plaats vinden. Met het oog hierop is het noodzakelijk, dat Uw Raad opnieuw een besluit als bovenbedoeld neemt. De wettelijke bepalingen verzetten zich hiertegen niet. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: te bepalen, dat do vaststelling van een plan van uitbreiding voor de gemeente, met uitzondering van het gedeelte der gemeen te, dat begrepen is in het bij Raadsbesluit van 22 Februari 1959 no»35R/l6, vastgestelde uitbreidingsplan, wordt voorbereid. Leeuwarden, 20 Februari 19^1. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA, Burgemeester. c E. SCHOTMAN, Secretaris. Verzonden Maart 19I4.I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 224