2. Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19l4l. BIJLAGE NO. 22. Op l8 October d.a.v. echter is ons medegedeeld, dat de Commis sie haar oordeel heeft gewijzigd in zooverre, dat zij een be drag van f„325,000.- voldoende aoht, welk bedrag naar hare meening is 'te splitsen als volgt: werkverschaffing f. 78.000.-, steunverlee-ning f 2)47.000.'-. Wij hebben niet onmiddellijk ons oordeel kenbaar gemaakt, doch in verband mei; de bijzondere tijdsomstandigheden er de voorkeur aan gegeven een afwachtende houding aan te nemen tot het tijdstip,, waarop de resultaten van den dienst in dit op zicht nagenoeg bék end zouden zijn. Deze hebben ons tot de over tuiging gebracht, dat een raming van f.255»000.- voldoende is, nl. f.5O0OOO.- voorwerkverschaffingsloonen, f,200.000.- voor steunuïtkeoringen en f,5.000.- voor steunvervangende uitkeerin- gen ingevolge wachtgeldregelingen ten behoeve van het personeel bij particuliere bedrijven. De uitgaafposten kunnen dientengevolge met in totaal f.177.000.- in naming verlaagd worden, waar tegenover staat, dat de raming van de gewone bijdrage uit het Werkloosheidssub- sidiefonds met f.172.lj.01.- verminderd moet worden, zoodat de begrootingspositie van de gemeente met slechts f.L|-.599«- verbe terd wordt. Ten slotte brengen wij onder Uwe aandacht, dat de Secretaris- Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken ons in overleg met zijn ambtgenooten van Sociale Zaken en van Financiën bij schrijven van 31 Januari jl«, no.I1.lJ42 afd.B.B., heeft mede gedeeld, dat is besloten aan deze gemeentë over 1939 goen bij zonderen steun toe te kennen. De motiveering van deze beslissing steunt op de omstandigheden, dat. de genoemde functionarissen geenszins de overtuiging hebben, dat de doorvoering van de be zuinigingen, als door de Commissie van Overleg in zake de Gemeen- tebegrootingen en door de Gedeputeerde Staten van Friesland voor gesteld, redelijkerwijze niet zou kunnen worden verlangd en dat - nu het tekort van den dienst 1939 is kunnen worden teruggebracht tot ongeveer f.17.Q00.- - aan bijzonderen 3teun practisch geen behoefte bestaat. Wij 'vertrouwen evenwel, dat de gemeente alsnog de gelegenheid zal hebben om naar aanleiding van de begrooting I9I4I haar stand punt in dezen in hoogste instantie te verdedigen. Intusschen dient het nadeelig slot van de rekening 1939 ad f,16.7143.714 naar den dienst I9I4.0 te worden overgeboekt. Naar aanleiding van het vorenstaande geven wij U, onder over legging van het rapport der Financiëele Commissie, in overweging» a. ons College op te dragen den brief van de Gedeputeerde Staten van Friesland dd. 28/29 Januari 19if-lno.15, 2e afdeeling F, te beantwoorden overeenkomstig de door ons in de bijlage van dit voorstel gedane mededeelingen, dan wel aan de hand van het geen Uw Raad dienaangaande nader of anders zal hebben bepaald} b. over te gaan tot goedkeuring van wijziging no.l van de begroe ting der gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbfc# toon en tot vaststelling van de wijziging no.8 van de begroo» ting van Gemeentewerken en van de wijziging no.ll4 van de ge* meentebegrooting, alle dienstjaar 19I4O. Leeuwarden, 3 Maart I9I4-I Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M.VAN BEIJMA, Burgemeester. E.SCHOTMAN. Secretaris, Verzonden I4 Maart 19lil» BIJLAGE BIJ BIJLAGE NO. 22 VAN I9I4I Beantwoording van de Nota van aanmerkingen ten aanzien van de Gemeente- en Bedrijfsbegroo- tingen, dienstjaar 19I4O. 1. Belooning schatter straatbelasting. Verlaging van de vergoeding aan een Rijksambtenaar voor zijn bemoeiingen' met de schatting van enkele perceelen voor de inning der straatbelasting tot f.3.- per schatting gaat, bij nader inzien, te ver. Een bedrag van f.10.- a f.l5«- per schatting, wat volgens verkregen inlichtingen neerkomt op f.2.- per uur, komt de Commissie voor als nevenfunctie verrichte werkzaamheden ech ter te hoog voor. Met belanghebbende ware omtrent een lagere vergoeding nader overleg te plegen. Antw. Het strekt tot voldoening, dat de Commissie bij na- der inzien tot de overtuiging is gekomen, dat.een belno- ning van f»3«- per schatting, zooals aanvankelijk ge- eischt is, te laag is. nader Met belanghebbende is intusschen/overleg gepleegd. Dit heeft er toe geleid, dat de functionaris heeft verklaard zich te kunnen vereenigen met een bezoldiging, berekend naar f*7.50 per schatting. Hoewel wij deze bolooning aan den lagen kant achten, meenen wij, dat de gemeente zich tegen de vaststelling van dit bedrag niet moet verzetten. Het op de begrooting voor den dienst 19I4O uitgetrokken bedrag ad f.bO.- kan echter in verband met het aantal plaats gevonden hebbende schattingen niet worden verlaagd. 2. Belooning schoolschoonmaaksterso Naar de meening van de Commissie is er aanleiding af te zien van verdere verlaging van de belooning van de school- schoonmaaksters en van de concierges bij enkele gemeentescho len. Intusschen.dient Uw College omtrent de onderhavige aangele genheid nog nader in overleg te treden met het Departement van Binnenlandsche Zaken (afdeeling Ambtenarenzaken), ten einde zoo mogelijk tot een meer bevredigende, regeling te geraken. Antw, Wij hebben er geensrlei bezwaar tegen, ons te dezer zake nader met het Departement van Binnenlandsche Zaken in verbinding te stellen. 3. Kweekelingen met akte bij het openbaar gewoon lager onderwijs. De 'vraag rijst of üe niet wettelijk verplichte uitgaaf ad f.9.000.- voor kweekelingen met akte bij het gewoon lager on derwijs strikt noodzakelijk moet worden geacht. Hierover ont vangt de Commissie gaarne nog nadere inlichtingen. Antw. De kweekelingen met akte zijn alhier reeds van 193^ af werkzaam, zulks in verband met de in dat jaar inge voerde verhoogde leerlingenschaal en afbchaf f ing van boven tallige onderwijzers. De verzwaarde leerlingenschaal veroorzaakte in vele scholen groote moeilijkheden en de kweekelingen brachten toen i'n vele gevallen uitkomst, omdat, waren zij niet werkzaam gesteld, er schólen en klassen zouden moeten zijn opgeheven, terwijl aan andere ^holen klassen zou den moeten zijn samengevoegd onder een leerkracht. Door de tewerkstelling van kweekelingen zijn toen de moeilijk heden, verbönden aan de opvoering van de leerlingenschaal, belangrijk ondervangen, werd het aantal leerkrachten aan de scholen niet verminderd en behoefde de organisatie van de scholen geen wijziging te ondergaan. Als zij er niet waren, dan zou aan verschillende scholen een behoorlijke "kla s sevorming"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 228