I a a INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 4, gewone dienst. «j 3 O bp "o Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG thans voorgedragen. 86 87 89 90 91 92 93 4. Openbaar uitgebreid lager onderwijs. Schoolgelden Vergoeding van het Rijk a. krachtens art. 56 der Lager-onderwijswet wet 1920 56.226.— b. krachtens art. 196, zevende lid, der Lager- onderwijswet 1920 - c. krachtens art. 201, derde lid, der Lager- onderwijswet 1920 - Bijdragen van andere gemeenten inzake het openbaar uitgebreid lager onderwijs Opbrengst van verkochte werkstukken, gemaakt bij het handwerk-onderwijs Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummer 10) Restitutie door het Rijk wegens over een vorigen dienst te veel ingehouden of in rekening gebrachte pensioens bijdragen der onderwijzers Ontvangst wegens over een vorigen dienst te weinig genoten vergoeding van het Rijk krachtens art. 56 der L.O.-wet 1920 Bijdrage van den volgenden dienst in de kosten van werken Vergoeding door het Rijk van geleden schade wegens legering van militairen in het schoolgebouw 8.255,28 54.067,— 1.405,28 24,71 5.575,33 604.36 411,91 568,50 8.400,- 56.019,- 2.400,— 25,- 5.581,60 memorie 300,— 1.213,- Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII §4 70.912,37 80.153,68 73 938,60 81.775,32 73.558,03 82.301,34 42 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 4, gewone dienst. 1941. <U 6 Ej> "o OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 4. Openbaar uitgebreid lager onderwijs. Jaarwedden en wedden der onderwijzers Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen, alsmede van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Aanschaffen van schoolmeubelen 380 381 382 383 384 385 386 Onderhoud van schoolmeubelen Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leer middelen en schoolbehoeften Kosten van advertentiën Verlichting, verwarming en schoonhouden van school gebouwen Kosten van schoolbibliotheken Kosten van de oudercommissies Kosten vallende op het houden van ouderavonden 379 Betaling wegens over een vorigen dienst te veel genoten vergoeding van het Rijk krachtens artikel 56 der Lager Onderwijswet 1920 Teruggaaf van schoolgelden Onderzoek omtrent onderwijzerssollicitanten naar vaceerende betrekkingen Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Betaling aan het Rijk wegens over een vorigen dienst te weinig ingehouden of in rekening gebrachte pensioens bijdragen der onderwijzers Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 4 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 4 komende Bijdrage aan den vorigen dienst in de kosten van werken Kosten in verband met de legering van militairen in het schoolgebouw Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIH, 4 60.611,05 1.194,02 5 283,37 2.090,48 17,70 4.103,47 68,61 20,— 12,19 116,09 6.107,95 2.124,49 2.835,76 y~~ 568,50 80.153,68 70.912,37 9.241,31 61.562,— 2.180,— memorie 475,— 2.190,— 25,— 4.452,— 70,— 20,— 25,- memorie 100,— 25,- 5.797,42 memorie 2.018,14 2.835,76 81.775,32 73.938,60 7.836,72 43

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 22