5. Het te niet doen van dit nog maar pas bereikte besparings- rosultaat van f.lj.00.- door traktemantsverhooging van den dira<j. teur ontmoet bezwaar» De werkzaamheden van den directeur der algemeene be graafplaatsen laten zich in het kort samenvatten als volgt: a. het uitzetten van de graven; hét geven van leiding bij de begrafenissen; c» het toezicht houden op het delven ën het sluiten van de graven; d. het toezicht houden bij het opstellen van de grafmonu menten; e. het innen en afdragen van de ontvangen rechten; T. het bijhouden van de administratie, zoowel geldelijk als uit een oogpunt van registratie; f» het verstrekken van inlichtingen aan het publiek; het algemeene toezicht op de begraafplaatsen. Het ligt voor de hand, dat de tijd, welke voor het verrichten van deze werkzaamheden noodig is, gelijken tred houdt met het aantal begravingen. Laatstbedoeld aan tal nu is ongeveersedert de indiensttreding van den hul digen functionaris, meer dan verdubbeld. In de jaren 1926, 1927 en 1928 vonden gemiddeld llpO begravingen per jaar plaats; in 193^ was dit aantal 2lp8in 1937: 27!)., terwijl over het tijdvak 1 Januari 1939 tot en met 31 December I9I+O 65^ begravingen moesten worden verzorgd, of gemiddeld 327 Per jaar. De toeneming komt - zooals van zelf spreekt - ook tot uitdrukking in de ontvangen rechten, welke over de jaren 1926 t/m I928 gemiddeld f.J750«- en over 1938 t/m 19^0 gemiddeld f.9000.- per jaar hebben op gebracht. De verhooging van het salaris van den directeur van f.H70O" tot f.1500.- per jaar is met het vorenstaande dus alleszins gemotiveerd en gaat geenszins uit boven hetgeen redelijk is te achten. Zij blijve daarom gehandhaafd. Subsidie Openbare Leeszaal en schoolgelden lager avondhandels- onderwijs. Naar de meening der Commissie is er aanleiding niet langer aan te dringen op verlaging van het subsidie ten behoeve van de Open bare Leeszaal en verhooging van het schoolgeld der lagere avond handelsschool. Antw. Van het gewijzigde inzicht der Commissie hebben wij met voldoening kennis genomen. Onderhoud openbare speelplaatsen. Op grond van het advies van den Hoofdingenieur van den Pro- vinoialen Waterstaat, hetwelk in afschrift hierbij gaat, kan niet worden bewilligd in een bedrag van 'f.5250.- voor verbete- •ring van het plein bij, school l6. Antw. Het meegezonden uittreksel uit den brief van den Hoofd ingenieur van den Provincialen Waterstaat geeft ons aan leiding tot de volgende opmerkingen. Naar het oordeel van den Hoofdingenieur dienen de pos ten voor de genoemde werken (vernieuwing openbare speel plaatsen bij de scholen 16 en 17) met ten minste 10$ te worden verhoogd wegens prijsstijging der materialen. Dit oordeel is gebaseerd op den toestand van Maart 19^0, maar omdat de prijsstijging van de materialen,, enz. daarna met recht is ingetreden, is het uitgetrokken bedrag thans ten "eenenmale" eenonmale onvoldoende. Dit blijkt uit de hierbij overge legde nadere begrooting, dio oen stijging in kosten, VGb- geleken met het oorspronkelijk geraamde, van ongeveer 50$ te zien geeft. Ten aanzien van de openbare speelplaats bij school 16 is bij het uittreksel een situatieteekening govoagd, welke aanleiding hoeft gegeven tot het maken van tal van opmer kingen. Deze teekoning echter komt niet overeen met den wor- kelijken toestand. Zooals Uwen Raad bekend is, is de bestem ming van het onbebouwde terrein achter school l6 door middel van partiëclo uitbreidingsplannen geregeld. De strook grond gelegen langs de P.C.Hooftstraat is bestemd voor plantsoen, terwijl het overige terrein, gelegen aan de Aohlumer- en de Brederostraat diezelfde bestemming heeft, met dien verstan de, dat daarop ook een school of dergelijke mag worden ge bouwd. Woningbouw ter plaatse aan de P.C.Hooftstraat is dus uitgesloten, zoodat er evenmin een gaping kan ontstaan en mitsdien van het niet beschikken over bouwterrein, ter waar de van f.60O0.- geen sprake kan zijn. Op de overige opmerkingen behoeven wij niet in te gaan, daar zij - zooals boven uiteengezet - het gevolg zijn van een onjuist uitgangspunt. Daar echter de uitvoering van de onderhavige werken prac- tisch niet meer ten laste van den dienst 19^0 kan plaats hebben, dienen zij van de begrooting te worden afgevoerd (zie wijziging begrooting gemeente en gemeentewerken). De uitvoering ware overigens uit te stellen in verband met de hoogere kosten en de materialenpositie van ons land. Geneeskundige dienst. Ten slotte zal de Commissio gaarne vernemen, of de reorganisa tie van den geneeskundigen dienst reeds volledig heeft plaats gehad. Antw. De reorganisatie van den geneeskundigen dienst heeft nog niet plaats gehad (zie do begrootingswijziging gemeente). Antw. Het denkbeeld, dat de gemeente zich bij. de. verhooging van de jaarwedde van den directeur der algemeene begraaf plaatsen heeft laten leiden door de omstandigheid, dat diens salaris als ambtenaar, belast met de leermiddelen distributie, is verlaagd, moet - voor zoover het heeft pöst gevat - worden afgewezen. Slechts de overweging,dat beloond dient te worden naar praestatie, heeft bij het toekennen van de verhooging gegolden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 230