Bijlage tot hot verslag der handelingen van dort Gemeenteraad van Leeuwarden, 19U-1 BIJLAGE NO. 2I4.. BIJLAGE NO. 2I4.0 Aan den Gemeenteraad. Van do besturen dor alhier govestigdo scholen voor bijzonder lager onderv/ijs is hot bij artikol 103, zesde lid, der Lager-onderwijswet 1920 bedoelde verzoek ingekomen tor verkrijging van een voorschot op de gemeentelijke vergoeding voor hot dienstjaar I9I4JL. Ingevolge hot bepaalde bij het zesde lid van genoemd wets artikel vorleont do Gemeenteraad jaarlijks, op verzoek dor schoolbosturen on onder voldoende borgstelling, een voorschot, beloopondo per leorling het bedrag, bedoeld in artikel 55bls, en borekcnd over het getal leorlingon volgens den maatstaf van artikel 28 in het afgeloopon jaar. Dit voorschot wordt ol- ke drio maanden, tolkens voor oon viorde gedeelte aan do schoolbosturen uitbetaald. De bij de stukken overgelegde aanvragen der schoolbestu ren voldoen aan de wettelijke voorschriften, terwijl is geble ken, dat eveneens voldoende borgstelling wordt gegeven. Bij besluit van 17 December I9I+O, no.279 3O0R/19O, is het bedrag, bedoeld in artikel 55bis der Lager-onderwijswet 1920, door Uwe Vergadering vastgesteld op flip.55 Per leerling voor de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs en op f.12„75 Peb leerling voor de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs. In verband met het vorenstaande geven wij U in overweging te besluiten: op de vergoeding, bedoeld in artikel 101 der Lager-onder- wijswet 1920 over het jaar I9I4I de navolgende voorschotten te veriaenen; I. aan het bestuur der Roomsch Katholieke Schoolvereeni- ging, alhier: a. ten behoeve van de scholen voor gewoon lager onderwijs 1+53 x f .1I4-.55 f.6591.15; b. ten behoeve van de school voor uitgebreid lager onder wijs 78 x f.12.75 f.99^.50; II. aan het bestuur van het Sint Lucia Gesticht, te Rot terdam: a. ten behoeve van de scholen voor gewoon lager onderwijs I+32 x f,114.55 f.6285.60; b. ten behoeve van de school voor uitgebreid lager onder wijs 70 x f.12.75 f.892.50; III. aan het bestuur der Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs, alhier: a. ten behoeve van de scholen voor gewoon lager onderwijs 1512 x f.lij..55 f.21.999.60; b. ten behoeve van de scholen voer uitgebreid lager onder wijs 360 x f.12.75 f.14.590.-; IV. aan het bestuur der Nederlandsch Hervormde Schoolver- eeniging, alhier, ten behoeve van de scholen voor gewoon la ger onderwijs 1+79 2/5 x f*®ll+«55 f*^979«15> V. aan het bestuur der Leeuwarder Schoolvereeniging,al hier, ten behoeve van de school voor gewoon lager onderwijs 201 2/3 x f.1I+.55 f.29314.25. Leeuwarden, 6 Maart 19^+1 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M, VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonde:: 7 Maart 19l+l«

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 232