Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 191+1» BIJLAGE NO. 26. BIJLAGE NO. 26o Aan den Gemeenteraad. Bij schrijven van 12 Februari j„l. heeft K.JaVisser, bouw ondernemer, te Lekkum, verzocht hem een strookje van het ge meentelijke bouwterrein aan de Rontgenstraat, ter breedte van 0.80.Meter en ter diepte van ongeveer 25 Meter, in koop af te staan. Adressant heeft het bedoelde terreintje, dat op de hior- bijgaande teekening in roodo kleur is aangeduid, noodig voor de uitvoering van een bouwplan op den hem toebehoorenden naast gelegen grond. Van onze zijde bestaan tegen don afstand geen bedenkingen. In het onderhavige geval behoort aan verkoop de voorkeur te worden gegeven boven uitgifte in erfpacht, aange zien het ongewenscht is, dat een woning gedeeltelijk op eigen en gedeeltelijk op erfpaohtsgrond wordt gesticht. De waarde van het terrein kan op f.10.- por m2 worden gesteld, welke prijs voldoende is te achten en waarmede de adressant verklaard heeft genoegen te nemen. Voorts zullen de bij verkoop van ge- meenteoigendommen gebruikelijke voorwaarden worden gesteld. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten tot verkoop aan H.J.VISSER, te Lekkum, tegen een prijs van fo10«- per m2, van oen strook bouwterrein aan de Rontgenstraat, ter breedte van 0.80 Meter en ter diepte van ongeveer 25 Meter, deel uit makende van de perceelen, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie F, nos. sl|)|? en i+978, gelijk op de bijbohocr onde situa tie teekening in roode kleur is aangeduid, zulks onder de vol gende voorwaarden: 1. de juiste grootte van hot vorkochtc terrein wordt op kosten van den kooper opgemeten door een landmeter van het kadas ter; 2. alle op den verkoop vallende koston, daaronder begrepen die van de levering van een notarieel afschrift van do akte van verkoop, ten behoeve van het gemeente-archief, komen ten laste van den kooper. Leeuwardon, 6 Maart 191+1» Burgomeestor en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris, Verzonden 7 Maart 191+1»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 234