2. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad' van Leeuwarden, 19^1» BIJLAGE NO. 28, B. op de vergoeding, bedoeld in artikel lOlbis, tweede lid, van vorengenoemde wet voor het jaar 19I+I de navolgende voor schotten te verleenen: I. aan het bestuur der Roomsoh Katholieke Schoolvereeniging, alhier, ten behoeve van de school voor uitgebreid lager onder wijs 78 x f.10.61+ f.829.92; II. aan het bestuur van het Sint Lucia Gesticht te Rotterdam: a. ten behoeve van de school voor gewoon lager onderwijs aan de Groote Kerkstraat 89: ll+ 2/3 x f.2.3l+ f»3^-.32; b. ten behoeve van de school voor uitgebreid lager onder wijs 70 x f.10.61+ f.7I+L1-.8O; III. aan het bestuur der Vereèniging voor Christelijk School- onderwijsalhier: a. ten behoeve van de scholen voor gewoon lager onderwijs 150 2/3 x f.2.3I+ f.352.56; b. ten behoeve van de scholen voor uitgebreid lager onder wijs 3^0 x f.10.61+ f.3830.1+0; IV. aan het bestuur der Nederlandsch Hervormde Schoolvereeni- guïg, alhier, ten behoeve van de scholen voor gewoon lager onderwijs 5^1 l/3 x f.127«ll+? V. aan het bestuur der Leeuwarder Schoolvereeniging, alhier, iën behoeve van de school voor gewoon lager onderwijs 17 x f.2.3!+ f.39.78. Leeuwarden, 6 Maart I9I+I. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris, Verzonden 7 Maart 19!+!. Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 191+1» BIJLAGE NO. 29. BIJLAGE NO. 29. Aan den Gemeenteraad. Onder overlegging van haar daartoe strekkend verzoek en met bijvoeging van de betrekkelijke stukken hebben wij de eer U voor te stellen te besluiten: aan mej. J.H.MEYER, leerares in de Nederlandsche taal en letterkunde aan de middelbare school en hoogere burgerschool voor meisjes, als zoodanig met ingang van een door Burgemees ter en Wethouders te bepalen datum eervol ontslag te verlee nen. Leeuwarden, 3 Maart I9I+I. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 7 Maart I9I+I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 238