Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19i|-lBIJLAGE NO. JO. BIJLAGE NO. 30. Aan den Gemeenteraad! In verband met het aan mej. J.H.Meyer, leerares in de Nederlandsche taal en letterkunde aan de middelbare sohool en hoogere burgerschool voor meisjes., te verleenen eervol ontslag, hebben wij de eer na verhoor van den Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs en na ingewonnen advies van de Commi33ie van Toezioht op het Middelbaar Onderwijs, voor eene, aanvankelijk tijdelijke, vervulling van deze vacature de navolgende aanbeveling voor te leggen: 1. mej. M.VAN DER KULK, te Rotterdam} 2. mej. H.A.J. GRIEP, tijdelijk leerares aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Steenwijk} 3. mej. S.E.E. VAN GILSE, leerares aan den Leidschen huiswerkcur 3us Onder overlegging van de stukken en met verwijzing naar den inhoud daarvan, geven wij IJ in overweging tot een benoe ming over te gaan. Leeuwarden, 6 Maart I9I+I. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Seoretaris. Verzonden 7 Maart 191+1»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 239