Bijlage tet het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19I4-I. BIJLAGE NO. J>1, BIJLAGE NO. 31. Aan den Gemeenteraad. Ee gemeente is opnieuw in de gelegenheid om enkele pan den in de Weerklank in eigendom te verkrijgen. Het betreft thans de woningen Hulstbuurt nos11, 13 en 15, toebehoorende aan S.G0 de Tempe, te Amsterdam, welke voor een prijs van f.léOOo- in totaal kunnen worden aangekocht, benevens de bij Uw besluit van 7 Juni 1939» no« 132R/120 onbewoonbaar verklaar de woningen Hulstbuurt nos. 33 0n 35> eigenaar H, de Jong, te Huizum, waarvoor een prijs wordt gevraagd van f.600.~ in totaal. In verband met de plannen tot verbetering van den woningtoe stand in de Weerklank is het bezit van de genoemde perceelen voor de gemeente van belang. De prijzen zijn niet te hoog te achten. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: tot aankoop van S.G. DE TEMPE, te Amsterdam, tegen een prijs van f.léOO.- in totaal,van de woningen Hulstbuurt nos. 11, 13 en 15> met bijbehoorende erven, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie G no. 13399, groot 1 are, 88 centiare, onder bepaling, dat de eigendomsoverdracht van de gekochte perceelen en de be taling van den koopprijs zullen plaats hebben op yi December 19lpl en dat de op die overdracht vallende kosten ten laste der gemeente Leeuwarden komen; tot aankoop van H. DE JONG, te Huizum, tegen een prijs van f.600.- in totaal, van de onbewoonbaar verklaarde woningen Hulstbuurt nos. 33 en 35* me^ bijbehoorende erven, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie G, onderscheidenlijk no. I3I4.OO, groot I)-9 centiare en no. 7067groot 65 centiare, onder bepaling, dat de opstallen door en voor rekening van den verkooper moeten worden afgebroken binnen een maand na het verlijden van de koopakte, waarbij do afkomende materialen zijn eigendom blijven en dat do op de eigendomsoverdracht vallende kosten ten laste van de gemeente Leeuwarden komen. Leeuwarden, 7 Maart 19^1» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN HEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 7 Maart I9I4-I.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 240