Bijlage tot heb verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden,, I9I+I0 BIJLAGE NO. 32» BIJLAGE NO, 32, Aan den Gemeenteraad. Do pachter van de landerijen nabij den Harlingertrek- weg, Th, van der Meor, heeft verzocht- deze perceelen, waarvan de pacht op 5 Maart I9I4.I is geëindigd, opnieuw in pacht te mogen ontvangen. Aangezien een verpachting dezer landerijen op korten termijn gewenscht is, hebben wij de Pachtkamer van het Kantongerecht,alhier, verzocht machtiging te verleenen om deze weilanden wederom voor een jaar te mogen verpachten, welk verzoek de Pachtkamer heeft toegewezen» De pachtprijs, welke niet mag worden verhoogd, kan bepaald worden op hetzelfde bedrag, hetwelk tot nu toe is betaald, n.l. f.9I4.Oper jaarj de pachter gaat hiermede accoord. Onder overlegging van de stukken geven wij U mitsdien in overweging te besluiten; tot verpachting aan TELVAN DER MEER, alhier, van de per- ceelen weiland aan en nabij den Harlingertrekweg en het per ceeltje weiland aan de Marnixstraat, kadastraal bekend Gemeen te Leeuwarden, Sectie D, noS.255.» 2y.8 en 38IAtezamen groot 8.63.20 hectare, voor dan tijd van een jaar, ingaande 5 Maart I9I/.I en eindigende alzoo 5 Maart 19I4.2, voor de som van f.9l+0. in totaal, berekend naar fIpJper 3"ï are en voorts op de voorwaarden van het thans loopende pachtcontract» Leeuwarden, 10 Maart 19^-P-» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, JoM. VAN ESIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 2I4. Maart I9IA»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 241