J Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 191+1" BIJLAGE NO. 35* BIJLAGE NO33o Aan den Gemeenteraad. Bij hot hiernevens overgelegde schrijven dd. 18 Febru ari j.lo.i dat door Uwe Vergadering om praeadvies in onze han den is gesteld, deelt het Bestuur van de Vereeniging voor Mid delbaar Technisch- en Ambaohtsonderwijs, alhier, mede, dat hem, op grond van de daarbij aangevoerde redenen, de wensche- lijkheid is gebleken van de uitbreiding der aan de avondnij verheidsschool bestaande afdeeling typografie met een onderaf- deeling voor boekbinden, in verband waarmede het Uwe Vergade ring verzoekt een besluit te nemen, waarbij zulks noodig wordt geoordeelde Bedoeld verzoek is gedaan ingevolge het bepaalde bij het 2e en 6e lid van artikel 25 der Nijverheidsonderwijswet, waar bij is voorgeschreven,dat omtrent de noodzakelijkheid van elke uitbreiding van een school of den dienst, die het gevolg is van nieuwe aan het leerplan toe te voegen vakken van onderwijs, een besluit van den Raad der gemeente, waar de school is ge vestigd, behoort te worden uitgelokt, waarna de voorgenomen uitbreiding de goedkeuring van Rijkswege behoeft, vooraleer het daaraan verbonden subsidie kan worden verleende Daar uit het mede hierbij overgelegde schrijven, dd. 5 Maart j.l«, van het Bestuur van de Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding in het boekbinders-, papierwaren en enve- loppenbedrijf te Amsterdam blijkt, dat invoering van onderwijs in het boekbinden inderdaad zeer gewenscht is, en ons College geenerlei reden heeft om aan de gegrondheid hiervan te twij felen, achten wij voldoende aanleiding voor inwilliging van het verzoek aanwezig. Ingevolge het bovenaangehaalde artikel 25 der Nijverheids onderwijswet moet, evenal3 dat het geval is met de andere kos ten van deze school, van de met de invoering van het bedoelde leervak gepaard gaande kosten, door het Bestuur geraamd op f.1123- per jaar, 70voor Rijks- en 30$ voor gemeente-reke ning werden genomen. De cnderafdeeling boekbinden zal ongetwijfeld door buiten leerlingen worden bezocht. Voor deze leerlingen zijn de bui tengemeenten, tenzij aldaar ook cursussen van dien aard zijn gevestigd, ingevolge het lp© lid van gemeld artikel 25 ver plicht een bij de wet bepaalde vergoeding aan onze gemeente uit te keeren. Onder overlegging van de stukken, geven wij U mitsdien in overweging te verklaren, overeenkomstig het 2e en 6e lid van artikel 25 der Nijverheidsonderwijswet, de toevoeging van een onderaf- deeling boekbinden aan het leerplan der onder het beheer van de Vereeniging voor Middelbaar Technisch en Ambaohtsonderwijs, alhier, staande avondnijverheidsschool noodig te oordeelen. Leeuwarden, 13 Maart 191+1* Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M~ VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 2lp Maart I9I+I*

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 242